SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Yap?land?r?lm?? Bor?lanma Ara?lar?

??????????????Yap?land?r?lm?? ürünler, kendilerine ?zel risk ve getiri profilleri olan, türev ürünler ile geleneksel finansal ürünlerin kombinasyonundan olu?an, sabit getirili enstrümanlarla, pay senedi, pay senedi portf?yü, endeksler, emtialar, d?viz kurlar? vb. gibi dayanak varl??? olan türev ürünlere dayal? yat?r?m ara?lar?d?r. Yap?land?r?lm?? ürünler, ihtiyaca g?re tasarlanan ürünlerdir.? ?

Yap?land?r?lm?? ürünler anapara korumal?, getiri art?r?c?, kat?l?m sa?layan ya da kald?ra?l? olarak tasarlanabilmektedir.?

Anapara korumal? yap?land?r?lm?? ürünlerde getiri dayanak varl???n performans?na dayal? olmakla birlikte yat?r?m?n hepsi veya belirli bir k?sm? korunmaktad?r. Sabit getirili bir finansal varl?kla bir türev ürünün bile?iminden olu?ur. Sabit getirili finansal varl?k b?lümü anaparaya belirli bir oranda faiz getirisi sa?larken kalan k?s?m türev ürüne yat?r?l?r. Yat?r?mc?, dayanak varl???n iyi performans?n?n getirisini almakta ancak k?tü performans?n?n riskini almamaktad?r.

Getiri Artt?r?c? yap?land?r?lm?? ürünlere yat?r?m yapan yat?r?mc?lar?n ba?lang?? yat?r?mlar? korunmaz ve ?o?unlukla elde edilecek maksimum getiri ‘cap’ denilen bir seviyede tutulur. Anapara korumal? ürünlere g?re daha risklidir. Getiri artt?r?c? ürünlere ?rnek olarak ?skontolu Sertifika Benzeri ve Ters De?i?tirilebilir Benzeri ürünler verilebilir.

Kat?l?m sa?layan yap?land?r?lm?? ürünlerde ?nceden belirlenen bir maksimum getiri seviyesi bulunmamaktad?r. üzerine yaz?l? olduklar? dayanak varl?klar?n fiyat?n? birebir yans?tabildikleri gibi, de?i?ik oranlarda da yans?tabilirler.

Kald?ra? sa?layan yap?land?r?lm?? finansal ürünler genel olarak yat?r?mc?lar?n kü?ük tutarda yat?r?m ile büyük tutarda pozisyona sahip olabilmelerini sa?layan ürünler olarak tan?mlan?r. Bu ürünlerin ?zelli?i, ürünün dayand??? varl???n fiyat?ndaki kü?ük bir de?i?imin ürünün kendi fiyat?na artarak yans?mas?d?r. Buna kald?ra? etkisi denir. Kald?ra? sa?layan yap?land?r?lm?? ürünlerin dayanak varl??? hisse senedi, endeks, d?viz kuru, emtia, vb gibi varl?klar olabilir.

Yap?land?r?lm?? finansal ürünlerde getiri ve yat?r?mc?s?na sa?lad??? nakit ak??? dayand??? para birimine g?re de?i?ir. Yaln?zca bir para birimine ba?l? ürünlerin yan? s?ra, ?e?itli para birimlerinden olu?an bir sepete ba?l? yap?land?r?lm?? ürünler de piyasada i?lem g?rmektedir.

?? ?Nas?l hesap a?ab?ilirim?????
  • Risk Bildirim Formlar?na ula?mak i?in lütfen ?t?klay?n?z.
??
亚洲精品国产免费无码