SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 V?OP

?????????????????????Borsa ?stanbul (BIST) Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas? (V?OP), ekonomik veya finansal g?stergeler ile sermaye piyasas? ara?lar? üzerine düzenlenmi? vadeli i?lem ve opsiyon s?zle?meleri ile di?er türev ara?lar?n elektronik ortamda al?n?p sat?labilece?i bir piyasad?r.

???V?OP Vadeli ??lemler Ana Pazar?nda vadeli i?lem s?zle?meleri (futures) i?lem g?rür. Vadeli i?lem s?zle?meleri, belirli bir vadede, ?nceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varl??? alma veya satma yükümlülü?ü veren s?zle?melerdir. Fiyat de?i?ikli?i konusunda risk almaya istekli ve yapm?? oldu?u mali yat?r?mlar? hedge etmek isteyen yat?r?mc?lar bu piyasalarda i?lem yapabilirler. Vadeli ??lemlerin S?zle?me büyüklü?ü ve vade, s?zle?me türüne g?re belirlenmektedir. Yat?r?mc?n?n i?lem yapmak i?in yat?rmak zorunda oldu?u ba?lang?? teminat? her s?zle?me türü i?in ayr?d?r. Pozisyonunu kapatmak isteyen yat?r?mc?lar vade sonuna kadar beklemek zorunda de?ildir.? Vadeden ?nce ters i?lem yaparak pozisyonunu k?smen ya da tamamen kapatabilirler. Dünyada bir?ok organize vadeli -i?lem pazar?nda oldu?u gibi V?OP’ta da fiziki teslimat yerine nakdi uzla?ma y?ntemi uygulanmaktad?r.

??? Yat?r?m taraf?ndan ?zel olarak geli?tirilmi? olan TradeMaster i?lem platformu ile detayl? derinlikli-anl?k piyasa bilgilerine ula?arak bu bilgiler do?rultusunda V?OP'da i?lem g?re?n kontratlarda, kolay ve h?zl? olarak i?lem yapabilirsiniz. Ayr?ca, anl?k veriler üzerinde farkl? g?rsel ve istatistiki analizler yaparak yat?r?mlar?n?z? sa?l?kl? bir ?ekilde y?nlendirmenize de yard?mc? olur.

17 Ocak 2020 Cuma günü ak?am seans? uygulamas?na ge?ilecek olup, detaylar?n? a?a??da bulabilirsiniz;

- Ak?am Seans?, mevcut durumda 09:30 - 18:15 aras?nda sürekli müzayede esas?na g?re düzenlenen normal seans? takiben 19:00 - 23:00 saatleri aras?nda sürekli müzayede esas?na g?re düzenlenir.

- Bu seanstaki i?lemler bir sonraki gün ger?ekle?ecek i?lemler ile beraber takasa konu olacakt?r. 

- ?lk etapta Endeks Vadeli ??lem S?zle?meleri (BIST 30, BIST Banka, BIST S?nai, BIST Likit Banka ve BIST Banka D??? Likit 10) i?in düzenlenecektir.

- Normal seans i?inde ve sonras?nda emrin Ak?am Seans?nda ge?erli olmas? isteniyorsa, emir g?nderilirken "AS (Ak?am Seans?)" se?ene?i i?aretlenerek g?nderilmelidir.

- Ak?am Seans?nda Tarihli ve ?KG Emir ge?erli de?ildir. ?Nas?l hesap a?abilirim????? ??
亚洲精品国产免费无码