SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Sabit Getirili Menkul K?ymetler

??????????????Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili, Hazine Müste?arl??? taraf?ndan ihra? edilen Devlet ?? Bor?lanma Senetleridir (D?BS). Vade sonuna kadar beklendi?i takdirde belli bir getiri garantisi vard?r. ?zel sekt?r tahvil ve bonolar? (?ST) ise anonim ?irketler taraf?ndan finansman ihtiya?lar?n?n kar??lanmas? amac?yla ??kar?lan bor?lanma ara?lar?d?r. ?skontolu veya kupon ?demeli olarak ihra? edilebilirler. ?ST’lerde D?BS’?lerden farkl? olarak devlet garantisi bulunmamaktad?r.

Yat?r?mc?lar ?? Yat?r?m arac?l???yla D?BS ya da ?ST ihra?lar?na kat?labilecekleri gibi ihra? sonras?nda ikincil piyasada da al?m sat?m yapabilirler. ??

Kurumumuza Ait Finansman Bonolar?nda Kurum Portf?yü Ad?na Tezgah üstü Piyasada Yap?lan Al??/Sat?? ??lemleri i?in t?klay?n.?

?Nas?l hesap a?abilirim???????
  • Risk Bildirim Formlar?na ula?mak i?in lütfen ?t?klay?n?z.
??
亚洲精品国产免费无码