SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Pay Piyasas?

????????????????????????????Borsa ?stanbul Pay Piyasas?’nda farkl? sekt?rlerden ?irketlerin paylar?, rü?han hakk? kuponlar?, borsa yat?r?m fonlar?, varantlar ve sertifikalar i?lem g?rmektedir.

Bir ?irketin paylar?n?n Borsa ?stanbul Pay Piyasas?'nda i?lem g?rebilmesi i?in yat?r?mc?lara ?a?r? ve ilan yoluyla sat??? yap?larak halka arz edilmelidir. ?irketler finansman kayna??, likidite, kurumsalla?ma, tan?t?m ve itibar sa?lamak amac?yla halka a??l?rlar. ??

Halka Arz Süreci

 • Borsa ?stanbul ve SPK'ya Müracaat
 • Borsa ?stanbul ve SPK Uzmanlar?nca ?irket ?ncelemesi
 • Halka Arz ?zahnamesinin Onaylanmas?
 • Halka Arz ve Talep Toplama
 • Borsa'da ??lem G?rmeye Ba?lamas?

Halka arza kat?l?rken; halka arz edilen ?irketin izahnamesi, ara?t?rma raporlar?, fiyat tespit raporu ve finansal tablolar? dikkatle analiz edilmeli, ?irketin sekt?ründeki itibar?, ortakl?k yap?s? ve y?netim kadrosu de?erlendirilmelidir.  Halka arzda toplanan kayna??n nas?l de?erlendirilece?ine ve temettü politikas?na dikkat edilerek, sekt?ründe ?ncü, yat?r?mlar? gü?lü, mali performans? istikrarl? ?irket hisseleri tercih edilmelidir.

?irketin paylar?n?n de?eri ikincil piyasa i?erisinde belirlenir. ?irketin karl?l?k sa?layaca??n? dü?ünen yat?r?mc?lar, ?irket paylar?n? sat?n alarak ?irkete ortak olurlar. Ayr?ca ?irketin y?ll?k kar? üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay ?eklinde temettü alma imkan? elde edebilirler. 

Halka Arza Kat?lman?n Avantajlar?

 • Fiyat Avantaj?
 • Yat?r?m ?e?itlili?i
 • Risk ve Getiri De?i?kenli?i
 • Devaml? ve Zaman?nda Bilgi Ak???
 • G?zetim, Denetim ve ?zleme Ortam?nda Likidite ?mkan?.

www.isbank.com.tr? internet ?ubesinden, ?? Cep'ten ve ya size en yak?n ?? Yat?r?m ve T.?? Bankas? ?ubelerine ba?vurarak halka arza kat?labilirsiniz.

Yat?r?mc?lar i?lemlerini yat?r?m dan??manlar? arac?l???yla yapabilecekleri gibi, ?? Yat?r?m taraf?ndan geli?tirilmi? olan TradeMaster platformu ile de emirlerini Borsa’ya iletebilirler. TradeMaster’?n sa?lad??? derinlikli anl?k piyasa bilgileri üstünde, farkl? tekniklerle, g?rsel ve istatistiki analizler yaparak daha sa?l?kl? yat?r?m kararlar? al?nabilir. Platformda kullan?lan menüler ve b?lümler olduk?a basit tasarlanm?? olup, yat?r?mc?y? sonuca h?zl? bir ?ekilde ula?t?r?r.

Yat?r?mc?lar TradeMaster platformunu kendi ki?isel bilgisayarlar? ve uyumlu mobil cihazlar arac?l??? ile internet ba?lant?s? olan her yerden kullanabilece?i gibi, internet sitemiz üzerinden de TradeMaster Online uygulamas?na giri? yapabilirler.???

?? Yat?r?m arac?l??? ile ?dün? ve a???a sat?? i?lemleri de ger?ekle?tirilebilmektedir. A???a sat?? i?lemi, sahip olunmayan sermaye piyasas? ara?lar?n?n sat?lmas?n? ?ifade eder. ?dün? i?lemleri ise ?dün? pay Piyasas?’nda yap?labilece?i gibi, ?? Yat?r?m’?n olu?turdu?u ?dün? pay portf?yü arac?l???yla da yap?labilir. ?

?? ?Nas?l hesap a?abilirim??????
 • Risk Bildirim Formlar?na ula?mak i?in lütfen ?t?klay?n?z.
??
亚洲精品国产免费无码