SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Halka Arz

Halka Arz Nedir?

Bir ?irketin paylar?n?n BIST Pay Piyasas?'nda i?lem g?rebilmesi i?in yat?r?mc?lara ?a?r? ve ilan yoluyla sat??? yap?larak halka arz edilmelidir. ?irketler finansman kayna??, likidite, kurumsalla?ma, tan?t?m ve itibar sa?lamak amac?yla halka a??l?rlar.

Halka Arz Süreci

  • Borsa ?stanbul ve SPK'ya Müracaat
  • Borsa ?stanbul ve SPK Uzmanlar?nca ?irket ?ncelemesi
  • Halka Arz ?zahnamesinin Onaylanmas?
  • Halka Arz ve Talep Toplama
  • Borsa'da ??lem G?rmeye Ba?lamas?

Halka arza kat?l?rken; ?irketin izahnamesi, ara?t?rma raporlar?, fiyat tespit raporu ve finansal tablolar? analiz edilmelidir. Sekt?ründeki itibar?, ortakl?k yap?s? ve y?netim kadrosu incelenmelidir. Halka arzda toplanan kayna??n nas?l de?erlendirilece?ine ve temettü politikas?na dikkat edilerek, sekt?ründe ?ncü, yat?r?mlar? gü?lü, mali performans? istikrarl? ?irket hisseleri tercih edilmelidir. Paylar?n de?eri ikincil piyasa i?erisinde belirlenir. ?irketin karl?l?k sa?layaca??n? dü?ünen yat?r?mc?lar, ?irket paylar?n? sat?n alarak ?irkete ortak olurlar. Y?ll?k kar? üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay ?eklinde temettü alma imkan? elde edebilirler.

Halka Arza Kat?lman?n Avantajlar?

  • Fiyat Avantaj?
  • Yat?r?m ?e?itlili?i
  • Risk ve Getiri De?i?kenli?i
  • Devaml? ve Zaman?nda Bilgi Ak???
  • G?zetim, Denetim ve ?zleme Ortam?nda Likidite ?mkan?.

www.isbank.com.tr, ?? Cep'ten ve size en yak?n ?? Yat?r?m ve T.?? Bankas? ?ubelerine ba?vurarak halka arza kat?labilirsiniz.

Halka Arzlarla ilgili merak ettikleriniz i?in:

(212) 350 24 24 numaral? telefondan bize ula?abilir ya da [email protected] adresine e-posta g?ndererek sizinle ileti?ime ge?memizi talep edebilirsiniz.

?leti?im Formu

Güvenlik Kodu De?i?tir

?? Yat?r?m Kullan?m Ko?ullar?'n? ve Ki?isel Verilerin Korunmas? ve Gizlilik Politikas?'n? okudu?umu, anlad???m? ve kabul etti?imi beyan ederim.

?? Yat?r?m'?n ürün ve hizmetleri ile kampanyalar? hakk?nda ticari elektronik iletiler almay? kabul ediyorum.

G?nder
亚洲精品国产免费无码