SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Foreks

???????????????????Foreign Exchange (Foreks veya FX) dünya ?ap?nda i?lem yapma olana?? sunan, merkezi olmayan, spot olacak ?ekilde ülkelerin para birimlerinin birbirlerine olan g?rece de?erlerinin al?n?p sat?ld???, kald?ra? da i?erebilen bir finans piyasas?d?r.

??Foreks’in ?ncelikli amac?, bir para biriminin ba?ka bir para birimine de?i?tirilmesini sa?layarak uluslararas? yat?r?m ve ticareti kolayla?t?rmakt?r. Do?as? itibariyle Foreks Piyasalar? volatilitesi yüksek, ekonomik ve siyasi geli?melere hayli duyarl? olup, bu geli?melere ?ok h?zl? ve ?ok yüksek fiyat hareketleriyle reaksiyon verebilir. Dolay?s?yla bu yüksek volatilitenin bilincinde olan, k?sa süre i?erisinde büyük fiyat de?i?ikliklerini tolere edebilecek yat?r?mc?lar?n Foreks piyasalar?nda i?lem yapmalar? daha sa?l?kl? olacakt?r.

Farkl? para birimlerinin birbilerine kar?? olan fiyat ?iftlerine (parite) ek olarak spot alt?n, gümü? ve CFD’lerde i?lem yapmak isteyen yat?r?mc?lar foreks piyasalar?nda ?? Yat?r?m’?n foreks i?lem platformu olan TradeMaster FX'i kullanarak i?lem ya?pabilirler.

TradeMaster FX , i?lem yap?lan tüm parite ?iftleri, alt?n ve gümü?’te anl?k verilere ula?man?z? sa?lar. Ayr?ca, anl?k veriler üzerinde farkl? g?rsel ve istatistiki analizler yaparak yat?r?mlar?n?z? sa?l?kl? bir ?ekilde y?nlendirmenize de yard?mc? olur.?

?Nas?l hesap a?abilirim?????? ?
亚洲精品国产免费无码