SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKS 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
GOLD 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 S?k?a Sorulan Sorular

????? Yat?r?m fark?yla borsalarda yat?r?m yapmadan ?nce en ?ok merak edilen sorular?n cevaplar?n? bulun.?

?? Yat?r?m'da hesap a?an yat?r?mc?lar, ulusal, uluslararas? ve Foreks piyasalar?nda internet ba?lant?s? olan her yerden bilgisayar ve uyumlu mobil cihazlar arac?l???yla i?lem yapma olana??na sahip olmaktad?r.?

?? Yat?r?m ?nteraktif Sistemi arac?l???yla ?? Yat?r?m'da bulunan hesab?n?z?n hareketlerini g?rüntüleyebilir ve hesab?n?za ait raporlara ula?abilirsiniz.?

E-posta ile g?nderilen emirler, güvenlik a??s?ndan problem yaratabilece?inden mü?terilerimizi koruma prensibi gere?i kabul edilmemektedir. Bu tür uygulamalar Sermaye Piyasas? Mevzuat?na' da uygun de?ildir.?

Limitli al?? emirlerinizi daha üst fiyat ad?mlar?na, sat?? emirlerinizi ise daha alt fiyat ad?mlar?na do?ru "Emir ?yile?tirme" yapabilirsiniz.?

B?ST taraf?ndan getirilen yeni uygulama ile emir iptali tüm seans süresince yap?labilmektedir.?

B?ST Bor?lanma Ara?lar? Piyasas?na hem yat?r?m dan??man? hem de TradeMaster arac?l??? ile emir girebilirsiniz. ??lemin ger?ekle?mesi durumunda, i?lem tutar? üzerinden arac?l?k komisyonu ve komisyonun %5 BSMV'si al?n?r.?

Kay?tl? sermaye sisteminde bedelsiz hisse senetleri, sermaye art?r?m?na gidilen günden (T+2) iki i? günü sonra hesab?n?za ge?er. Bedelli hisse senetleri, bedelli sermaye art?r?m?ndan pay?n?za dü?en tutar? cari hesab?n?zda bulundurman?z ko?ulu ile Rü?han Hakk?'n?n kullan?labilece?i son gün hesab?n?za ge?er.?

Nakit temettü tutarlar?, Takasbank taraf?ndan üye hesaplar?na alacak kaydedildi?inde, taraf?m?zdan ayn? gün i?inde mü?teri hesaplar?na otomatik olarak alacak kaydedilmektedir.?

?lgili Arac? kuruma verece?iniz bir "Menkul K?ymet Virman Talimat?" ile ?? Yat?r?m nezdindeki yat?r?m hesab?n?za virman yapman?z mümkündür.?

Virman talimat?n? verdi?iniz gün (i?lem saatlerine ba?l? olarak), takas? ger?ekle?mi? menkul k?ymet, ilgili arac? kurumdaki hesab?n?za ge?mektedir. Ancak daha ?nce sat?? emri verdi?iniz ve henüz takas? ger?ekle?memi? menkul k?ymetlerinizin virman? hemen ger?ekle?tirilemez. Bu hisse senetlerinizin takas? ger?ekle?tikten sonra s?z konusu hesaplara virman? yap?l?r.?

??lem komisyonlar? ile ilgili bilgi almak i?in a?a??daki ki?iler ile ba?lant? kurabilirsiniz.
Bahar Bahtiyar 0212 350 23 04
Duygu Ak?n 0212 350 23 56
Salih Karao?lan 0212 350 21 88?????
Seda ?zcan 0212 350 20 12
Vahit Kozac?o?lu 0212 350 24 22
?Yi?it Can Ba?ta? 0212 350 22 08
?U?urcan K?z?lay 0212 350 23 42

Hesap a??l??? ile ilgili bilgi almak i?in a?a??daki ki?iler ile ba?lant? kurabilirsiniz.
Bahar Bahtiyar 0212 350 23 04
Duygu Ak?n 0212 350 23 56
Salih Karao?lan 0212 350 21 88?????
Seda ?zcan 0212 350 20 12
Vahit Kozac?o?lu 0212 350 24 22
?Yi?it Can Ba?ta? 0212 350 22 08??
??U?urcan K?z?lay 0212 350 23 42

S?zle?melerimizi imzalay?p ?? Yat?r?m nezdinde hesap a?arak, TradeMaster FX platformu üzerinden Foreks i?lemleri yapabilirsiniz. Hesap a??l?? detaylar? ile ilgili bilgi almak i?in a?a??daki ki?iler ile ba?lant? kurabilirsiniz.
Bahar Bahtiyar 0212 350 23 04
Duygu Ak?n 0212 350 23 56
Salih Karao?lan 0212 350 21 88?????
Seda ?zcan 0212 350 20 12
Vahit Kozac?o?lu 0212 350 24 22
?Yi?it Can Ba?ta? 0212 350 22 08?
??U?urcan K?z?lay 0212 350 23 42

Hesap a??l?? limitleri ile ilgili bilgi almak i?in a?a??daki ki?iler ile ba?lant? kurabilirsiniz.
Bahar Bahtiyar 0212 350 23 04
Duygu Ak?n 0212 350 23 56
Salih Karao?lan 0212 350 21 88?????
Seda ?zcan 0212 350 20 12
Vahit Kozac?o?lu 0212 350 24 22
?Yi?it Can Ba?ta? 0212 350 22 08?
?U?urcan K?z?lay 0212 350 23 42

Saklama komisyonu ile ilgili bilgi almak i?in a?a??daki ki?iler ile ba?lant? kurabilirsiniz.
? Bahar Bahtiyar 0212 350 23 04
Duygu Ak?n 0212 350 23 56
Salih Karao?lan 0212 350 21 88?????
Seda ?zcan 0212 350 20 12
Vahit Kozac?o?lu 0212 350 24 22
?Yi?it Can Ba?ta? 0212 350 22 08??
?U?urcan K?z?lay 0212 350 23 42

New York Borsas? kapanana kadar Uluslararas? Piyasalar Müdürlü?ü' nde bekleyen uzman ?al??anlar?m?z ya da TradeMaster International platformu arac?l???yla i?lemlerinizi iletebilirsiniz.?

Medeni Kanuna g?re ikametgah? Türkiye'de bulunanlar , * Bir takvim y?l? i?erisinde Türkiye'de devaml? olarak alt? aydan fazla oturanlar( ge?ici ayr?lmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez) * Resmi dairelere ve müesseselere veya Türkiye'de bulunan te?ekkül ve te?ebbüslere ba?l? olup ad? ge?en daire, müessese, te?ekkül ve te?ebbüslerin i?leri dolay?s?yla yabanc? memleketlerde oturan Türk vatanda?lar? tam mükellef, ?al??ma ve oturma izni alarak alt? aydan fazla süredir yurtd???nda ya?ayan Türk vatanda?lar? dar mükelleftir.?

2019 senesi vergi yükümlülüklerini g?rüntülemek i?in t?klay?n?z. ?

Evet ?ocuklar?n?z i?in hesap a?abilirsiniz. Konuyla ilgili detayl? bilgi i?in a?a??daki ki?iler ile ba?lant? kurabilirsiniz.
Bahar Bahtiyar 0212 350 23 04
Duygu Ak?n 0212 350 23 56
Salih Karao?lan 0212 350 21 88?????
Seda ?zcan 0212 350 20 12
Vahit Kozac?o?lu 0212 350 24 22
?Yi?it Can Ba?ta? 0212 350 22 08?
?U?urcan K?z?lay 0212 350 23 42

Mü?terek hesap a??l?? prosedürüyle ilgili detayl? bilgi i?in a?a??daki ki?iler ile ba?lant? kurabilirsiniz.
Bahar Bahtiyar 0212 350 23 04
Duygu Ak?n 0212 350 23 56
Salih Karao?lan 0212 350 21 88?????
Seda ?zcan 0212 350 20 12
Vahit Kozac?o?lu 0212 350 24 22
?Yi?it Can Ba?ta? 0212 350 22 08?
?U?urcan K?z?lay 0212 350 23 42

SPK mevzuat? kurallar?na uygun yetki ve e?itim düzeyine sahip tecrübeli ki?ilerin, para ve sermaye piyasalar?nda yapt???n?z yat?r?mlar ile ilgili size dan??manl?k, bilgi ve g?rü? aktarmas? ve i?lemlerinizi sizin kararlar?n?z do?rultusunda ger?ekle?tirmesi.?

?? Yat?r?m'?n ??kar?lm?? sermayesi 355.000.000 TL; konsolide ?zkaynak büyüklü?ü ise 560 Milyon TL'ye ula?t?.
Sermaye Yap?s?;
Ad? - Pay Oran?
Türkiye ?? Bankas? ve Grup ?irketleri – %72
Serbest Dola??m - %28

?? Yat?r?m %67'si ?? Bankas?'na ait olan bir ?? Bankas? kurulu?udur. Tüzel ki?ili?i, faaliyet alan? ve sundu?u hizmetler itibar? ile ?? Bankas?'ndan ayr?d?r. ?

?? Yat?r?m'?n 9 Eylül, Adana, Anadolu, Ankara, Antalya, Ata?ehir, Ba?kent, Bursa, Diyarbak?r, Ege, Eski?ehir, Gaziantep, Güne?li, ?zmir, Kalam??, Kayseri, Levent, Maslak, Ni?anta??, Taksim, Ye?ilyurt ?ubeleri bulunmaktad?r.?

?stedi?iniz raporlar? ve ilgili haberle?me bilgilerinizi yat?r?m dan??man?n?za iletmeniz yeterli olacakt?r.?

Web sitemize dileyen herkes üye olabilir. Interaktif sistem üyeli?i ise sadece ?? Yat?r?m'da hesab? olan yat?r?mc?lar i?indir.?

Size tahsis edilen yat?r?m dan??man?ndan ya da internet üzerinden düzenli olarak bilgi alabilirsiniz.?

?? Yat?r?m'da, i?lem komisyonu yoktur. Saklama komisyonu %0,0015 (milyonda 15) olarak uygulanmaktad?r.?

Eurobondlar yurtd??? kurulu?larda bulunan ?? Yat?r?m?n hesab?nda saklanmaktad?r.?

50.000 Amerikan Dolar?'ndan daha kü?ük miktarlar i?in fiyat rekabetinizi kaybedebilirsiniz.?

Arac? kurumlar SPK mevzuat? gere?i mevduat yapamazlar. Ancak d?viz yat?r?mlar?n?z ile ilgili bir?ok alternatif i?in yat?r?m dan??man?n?z ile g?rü?ebilirsiniz.?

TL para transferi i?in 2,5 TL masraf al?nmaktad?r.?

TL k?ymet transferleri i?in masraf al?nmakta olup, piyasa de?erine g?re de?i?kenlik g?sterebilmektedir.

Siz bu konuda yetki vermedik?e hi? kimse hesab?n?zla ilgili bilgi sahibi olamaz.?

B?ST' in ald??? karar gere?i ge?erlili?i bir günden fazla olan pay al?m/sat?m emri verilememektedir. V?OP vadeli i?lem s?zle?meleri ve opsiyon s?zle?melerinde ise "?ptale kadar ge?erli" ve "tarihli" emir verilebilmektedir.????

亚洲精品国产免费无码