SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Kurumsal Finansman Hakk?nda

????? Yat?r?m, Yat?r?m Bankac?l??? alan?nda; sekt?rün en tecrübeli kadrosu ile yüksek etik anlay??? ?er?evesinde mü?terilerine dünya standartlar?nda hizmet vermektedir.
? ?

?????????????????????? Yat?r?m, ???????????????????? Banka?s? kültürünün getirdi?i piyasa yap?c?l??? ve ?ncü olma misyonunu devam ettirerek, faaliyet g?sterdi?i alanlarda mü?t?erilerinin ihtiya?lar?na uygun olarak yenilik?i ??zümler üretmekte; sekt?rünün en g?eni? kadrosu ve ürün yelpazesi ile mü?terilerinin tüm yat?r?m bankac?l??? hizmetlerini tek adresten almala?r?n? sa?lamakta ve kurdu?u uzun d?nemli ili?kileri mü?teri memnuniyeti ile peki?tirerek sürdürmektedir.??

Tarih?e
  • Türkiye’de kurulan ilk menkul k?ymetler birimi olan Türkiye ?? Bankas? Menkul K?ymetler Müdürlü?ü’nün tecrübe ve insan kaynaklar? miras? ile 1996 y?l?nda ?? Yat?r?m Kurumsal Finansman Müdürlü?ü olu?turuldu.
  • 1980’li Y?llarda ba?layan ve daha ?ok halka arz yoluyla ger?ekle?tirilen ?zelle?tirme projelerinin tamam? ?? Bankas? Menkul K?ymetler Müdürlü?ü taraf?ndan ger?ekle?tirildi. Bugün halen BIST de i?lem g?ren, ?nemli bir yat?r?mc? kitlesine ve endekslerde ?nemli a??rl?klara sahip olan Ar?elik, Erdemir, Tüpra?, Petkim, Tofa? v.b. gibi hisselerin ilk halka arzlar? olan Türkiye ?? Bankas? Menkul K?ymetler Müdürlü?ü taraf?ndan ger?ekle?tirilmi?tir.
  • Ayr?ca 1990? l? y?llarda ?zel sekt?r Bor? sermaye piyasalar? ihra?lar?n?n neredeyse tamam? Türkiye ?? Bankas? Menkul K?ymetler Müdürlü?ü taraf?ndan ger?ekle?tirilmekte idi. 2007 y?l?ndan bu yana ise ?? Yat?r?m'?n Bor?lanma Ara?lar? Ekibi, FI, Bankac?l?k ve Reel Sekt?rden, alan?nda ?ncü 38 farkl? ?irkete ihtiya? ve beklentileri ?er?evesinde sermaye piyasalar?ndan fon teminine ula??m imkan? sa?lam??t?r.
  • 1996 y?l?nda ?? Yat?r?m’?n kurulmas?n? takiben, Kurumsal finansman müdürlü?ümüz tüm bu bilgi birikimine haiz elemanlar ile olu?turuldu ve piyasan?n geli?imine her zamanki gibi ?ncülük ederek, ?zel sekt?r halka arzlar? konusunda pek ?ok arz ger?ekle?tirerek halen korudu?u lider konumunu elde etti.
  • 2000’li y?llarda h?zlanan blok sat?? yolu ile ger?ekle?tirilen ?zelle?tirme hamlelerinde sat?c? taraf dan??manl?klar?nda büyük rol oynayarak, 2000 y?l?ndan bugüne olan süre?te 29 adet projede sat?c? taraf, 39 adet projede de al?c? taraf B&D dan??manl??? vermi?tir.
  • Yabanc? yat?r?mc?n?n ülkemize ?zellikle 2005 y?l?nda itibaren artan yo?un ilgisi ile i?lem hacmi artan B&D dan??manl?klar?nda büyük rol oynayarak, i?lem adedi baz?nda lider konuma gelmi?tir. ????
???
亚洲精品国产免费无码