SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Likidite Sa?lay?c?l???

???????Likidite Sa?lay?c?l???, dünya borsalar?nda da ?rnekleri bulunan, uyguland??? paylarda i?lem kabiliyetini art?rmaya y?nelik bir faaliyettir. Borsa ?stanbul’un 466 numaral? genelgesinde ?er?evesi düzenlenmi? olan Likidite Sa?lay?c?l?k tamamen iste?e ba?l?d?r. Borsa ?stanbul’un Ulusal, ?kinci Ulusal ve Kurumsal ürünler Pazar?nda uygulanabilmekte, B?ST 30 hisseleri ise kapsam d???nda kalmaktad?r.

?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. Borsa ?stanbul’un ilk ve en büyük Likidite Sa?lay?c?s?d?r. ?stanbul Finans Merkezi projesinin ülke gündeminde bulundu?u bir ortamda, geli?tirdi?imiz bu ürünün Borsa ?stanbul Pay Piyasas?n?n b?lgenin ?nemli likidite merkezlerinden birisi olmas?na katk? sa?layaca??n? dü?ünüyoruz.

? ?Nas?l hesap a?abilirim?????????
亚洲精品国产免费无码