SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 ISMEN

???????????????????????????????????????????????

tarihinde

TL fiyat?ndan* ald???m

ISMEN hisse senedinin

tarihindeki kar/zarar durumunu

*Fiyat girmemeniz durumunda, al?? tarihinizdeki kapan?? fiyat? kullan?lacakt?r.

Tarih ??lem Türü Da??t?lan Nakit
Temettü (mn TL)
Pay Ba??na
Temettü (Kuru?)
Bedelsiz Sermaye
Art?r?m Oran? (%)
Art?r?m ?ncesi
Sermaye (mn TL)
Art?r?m Sonras?
Sermaye (mn TL)
May?s 2008 T 9,5 8,0
May?s 2009 T 12,9 10,8
May?s 2010 T 19,9 16,7
Haziran 2010 B 67,5 119 200
May?s 2011 T 20,0 10,0
Temmuz 2011 B 30,0 200 260
May?s 2012 T 15,1 5,8
Haziran 2012 B 10,0 260 286
May?s 2013 T 20,0 7,0
Haziran 2013 B* 8,6 286 311
Mart 2014 T 24,5 7,89
Haziran 2014 B* 6,9 311 332
Mart 2015 T 47,0 14,16
Haziran 2015 B* 6,9 332 355
Mart 2016 T 36,0 10,14
Mart 2017 T 45,0 12,67
Mart 2018 T 110,0 30,98
Sermaye Art?r?m? (TL) Art?r?m Tutar? (TL)  
Art?r?m ?ncesi ?denmi?/??kar?lm?? Sermaye Art?r?m Sonras? ?denmi?/??kar?lm?? Sermaye Bedelli Art?r?m Bedelsiz Art?r?m Art?r?m Karar?n?n Al?nd??? Genel Kurul/Y?netim Kurulu Toplant? Tarihi* Ticaret Sicil Gazetesi ?lan Tarihi Rü?han Hakk? Kullanma Tarihleri
500.000.- 1.250.000.- - 750.000.- 15.05.1998 11.06.1998 -
1.250.000.- 2.500.000.- - 1.250.000.- 23.06.1999 02.07.1999 -
2.500.000.- 7.000.000.- - 4.500.000.- 09.05.2000 17.05.2000 -
7.000.000.- 17.000.000.- - 10.000.000.- 26.04.2001 15.05.2001 -
17.000.000.- 38.000.000.- - 21.000.000.- 10.05.2002 21.05.2002 -
38.000.000.- 45.000.000.- - 7.000.000.- 18.04.2003 30.04.2003 -
45.000.000.- 96.800.000.- - 51.800.000.- 14.04.2005 22.04.2005 -
96.800.000.- 119.387.000.- 22.587.000.- - 15.03.2007 29.05.2007 -
119.387.000.- 200.000.000.- - 80.613.000.- 24.05.2010 08.07.2010 -
200.000.000.- 260.000.000.- - 60.000.000.- 24.05.2011 06.07.2011 -
260.000.000.- 286.000.000.- - 26.000.000.- 16.05.2012 15.06.2012 -
286.000.000.- 310.500.000.- - 24.500.000.- 30.04.2013 03.07.2013 -
310.500.000.- 332.000.000.- - 21.500.000.- 25.03.2014 18.06.2014 -
332.000.000.- 355.000.000.- - 23.000.000.- 24.03.2015 12.06.2015 -

18.01.2010 tarihli Ola?anüstü Genel Kurul Toplant?s? ile kay?tl? sermaye sistemine ge?ilmi?; 30.04.2013 tarihli Ola?an Genel Kurul Toplant?s?nda kay?tl? sermaye tavan? 600.000.000.-TL olarak belirlenmi?ir. Kay?tl? sermaye tavan? i?erisinde kalmak kayd?yla Y?netim Kurulu Karar? ile sermaye art?r?m? mümkündür.

Türkiye ?? Bankas? A.?.'nin sahip oldu?u ?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. paylar?ndan 150.000 adedi A Grubudur.

Y?netim Kurulu'nun 6 (alt?) üyesi A Grubu paylar?n ?o?unlu?u taraf?ndan g?sterilecek adaylar aras?ndan, 3 (ü?) üyesi B Grubu paylar?n g?sterece?i adaylar aras?ndan se?ilir.

May?s 2007'de halka arz edilen ?irketimiz paylar?, BIST Pay Piyasas? Y?ld?z Pazar'da "ISMEN" kodu ile i?lem g?rmektedir. Y?ld?z Pazar'da i?lem g?ren tek arac? kurum pay? olan ISMEN, ayr?ca BIST Temettü Endeksi (XTMTU) ve BIST Kurumsal Y?netim Endeksi'nde (XKURY) i?lem g?rmektedir.

2016 y?l?nda %22 getiri sa?layan ISMEN, yat?r?mc?s?na BIST 100 endeksinin %12 üzerinde kazan? sa?lad?.

?? Yat?r?m'?n ??kar?lm?? sermayesi, 600.000.000.-TL kay?tl? sermaye tavan? i?inde 355.000.000.-TL olup, her biri 1 TL nominal de?erli 355.000.000 adet paya b?lünmü?tür. Paylar?n 150.000 adedi (A) Grubu, 354.850.000 adedi (B) Grubudur.

  • (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yaz?l?d?r.
  • Sermaye art?r?mlar?nda yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez, artan sermayeyi temsil etmek üzere (B) Grubu pay ihra? edilir.
  • Oy haklar?nda imtiyaz bulunmamaktad?r. Ancak, (A) Grubu pay sahiplerinin Y?netim Kurulu üye se?iminde imtiyazlar? vard?r. Y?netim Kurulu'nun 6 üyesi (A) Grubu paylar?n ?o?unlu?u taraf?ndan g?sterilecek adaylar aras?ndan, 3 üyesi (B) Grubu paylar?n g?sterece?i adaylar aras?ndan se?ilir.
  • Temettü bak?m?ndan pay gruplar? aras?nda imtiyaz yoktur.

Uluslararas? kredi derecelendirme kurulu?u Fitch Ratings, A?ustos 2016’da ?irketimizin uzun vadeli ulusal kredi notunu dura?an g?rünüm ile ‘AA+(tur)' olarak belirlemi?tir. Kredi derecelendirme yapt?ran ilk arac? kurum olan ?? Yat?r?m, ilk kredi notunu 2008’de alm??t?r.

?? Yat?r?m, 2011’den bu yana kurumsal y?netim derecelendirmesi yapt?ran ilk ve tek arac? kurumdur. En son Saha Rating, ?? Yat?r?m’?n kurumsal y?netim notunu Aral?k 2016’da 10 üzerinden 9,36 olarak belirlemi?tir.

亚洲精品国产免费无码