SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKS 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
GOLD 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 ?nsan Kaynaklar?

“?? Yat?r?m ?al??an?” olmak, ?? Bankas?’n?n kuruldu?u 1924 y?l?ndan bu yana sahip oldu?u yat?r?m bankac?l??? gelene?i, bilgi birikimi ve tecrübesi üzerine in?a edilen bir kurulu?ta ?al??ma ayr?cal??? demektir.

?? Yat?r?m'da Kariyer

?? Yat?r?m'da Kariyer

Sermaye piyasalar?n?n geli?imine katk? sa?lama misyonuyla 1996 y?l?nda Türkiye ?? Bankas? A.?. taraf?ndan kurulan ?? Yat?r?m; de?er yaratan ?nsan Kayna??na ula?arak ?? Yat?r?m Aile’sini büyütmeye devam etmektedir.

?irketimiz bünyesindeki a??k pozisyonlar i?in ?ncelikle i? kaynaklardan temin yoluna gidilmektedir. ??e al?m politikalar? olu?turulup kariyer planlamalar? yap?l?rken, e?it ko?ullardaki ki?ilere e?it f?rsat sa?lama ilkesi benimsenir. Bir üst g?reve ge?ebilmek i?in g?rev tan?m?n?n gerektirdi?i bilgi ve deneyim gibi ?zelliklere sahip olmak esast?r. Yükselmelerde en ?nemli kriter ?al??an?m?z?n performans?d?r.

ücret Politikas? ve Yan Haklar

ücret Politikas? ve Yan Haklar

?? Yat?r?m’da ücretlendirme temel olarak performansa dayal?d?r. ?al??anlara verilen ücret ve di?er menfaatlerin belirlenmesinde i? sonu?lar?na ve verimlili?e dikkat edilir. ücret art??lar?; ?al??anlar?n ?irketimiz hedeflerine katk?lar?, performans hedeflerini ger?ekle?tirmeleri, sekt?rel ücret ara?t?rmalar? ve enflasyon oran? dikkate al?narak y?lda bir kez yap?l?r. ?al??anlar?m?z deneme sürelerini ba?ar? ile tamamlamalar? halinde grup sa?l?k sigortas?na dahil olurlar ve evlenme, do?um, do?al afet gibi sosyal haklardan yararlanabilirler. Ayr?ca iste?e ba?l? olarak ?al??anlar?m?z i?veren katk?l? grup emeklilik plan?na dahil olabilirler.

Performans ve Kariyer Y?netimi

Performans ve Kariyer Y?netimi

?irket ?al??anlar?n?n g?rev tan?mlar? ile performans-?düllendirme kriterleri y?netmeliklerce belirlenir ve ?al??anlara duyurulur. Performans de?erlendirme sistemimiz; hedefler ve yetkinliklerin birlikte de?erlendirildi?i karma bir sistemdir.

Yetkinliklerin de?erlendirilmesinde 360° y?ntemi benimsenmi?tir. Performans de?erlemesi, ?al??anlar?m?z?n i?in gereklerine ve niteliklerine ne ?l?üde uyduklar?n? ara?t?ran ve i? ba?ar?s?n? saptamaya ?al??an objektif analizler ve sentezler üzerine kurulmu?tur. Bu sistemde en temel ama?; d?nem baz?nda ?al??anlar?n performanslar?n? geli?tirerek ?irket hedeflerinin ger?ekle?mesini sa?lamak, y?netici ve ?al??anlar aras?nda yap?c? ileti?im ve geribildirim sürecini sa?lamakt?r.

?? Yat?r?m’da Hayat

?? Yat?r?m’da Hayat

E?itim

Temel e?itim politikam?z; sürekli ??renmeyi bir hayat felsefesi olarak benimseyen ?al??anlar?m?z?n profesyonel ve ki?isel geli?imlerine katk?da bulunmak ve bu hususta ?al??anlara e?it f?rsatlar sunmakt?r.

Her y?l katlanarak artan e?itim büt?e rakamlar?m?z ise bu politikam?z?n somut bir g?stergesidir. ?nsan Kaynaklar? Müdürlü?ü olarak, e?itim planlamam?z? olu?tururken, ?al??anlar?m?z?n kurum kültürüne uygun davran?? bi?imleri geli?tirmelerini sa?lamay?, mesleki yetkinliklerini art?rarak g?revlerini en iyi ?ekilde yerine getirmelerine yard?mc? olmay? ve y?neticilik becerilerini geli?tirmeyi hedeflemekteyiz. Ulusal ve uluslararas? ?l?ekte e?itim ve sertifika programlara kat?lmalar? y?nünde ?al??anlar?m?z? te?vik etmekte ve her türlü deste?i sa?lamaktay?z.

Spor

Basketbol ve futbol tak?mlar?m?z ile her y?l düzenlenen spor turnuvalar?na kat?l?m sa?lamaktay?z. ?irket i?indeki ekip ruhunu ?al??anlar?m?z?n deste?iyle sahalarda da ya?at?yoruz. ?? Yat?r?m Ailesi olarak bu organizasyonlarda yer almak ?al??anlar?m?z i?in büyük bir motivasyon kayna??d?r.

?? ve Staj Ba?vurusu

Personel al?m?na ili?kin kriterler yaz?l? olarak belirlenir ve uygulamada bu kriterlere uyulur. A?a??da yer alan kriterler ?irketimizin genel i?e al?m ko?ullar? olup, ba?vurulan pozisyon i?in ek bir tak?m kriterler aranabilir. ?? ve staj ba?vurular?n?z i?in ?zge?mi?inizi [email protected] adresine g?nderebilirsiniz.

??e Al?nacak Ki?ilerde Bulunmas?
Gereken Genel Ko?ullar

  • Pozisyonun gerekli k?ld??? e?itim donan?m?na, i? tecrübesine ve temel yetkinliklere sahip olmak,
  • 18 ya??n? doldurmu? olmak,
  • Kamu haklar?ndan mahrum bulunmamak,
  • Herhangi bir kurum ya da kurulu?a kar?? zorunlu hizmet yükümlülü?ü ta??mamak,
  • Erkek adaylar i?in, askerlik g?revini tamamlam?? ya da en az 2 y?l tecilli olmak.
亚洲精品国产免费无码