SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKS 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
GOLD 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Ortakl?k Yap?s?

1974 y?l?nda Türkiye’de ilk Menkul K?ymetler birimini kuran ve bir?ok ilki ger?ekle?tiren ?? Bankas? taraf?ndan 1996 y?l?nda kurulan ?? Yat?r?m, ana hissedar?ndan devrald??? sermaye piyasalar?n? geli?tirme gelene?ini sürdürüyor.

?????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????Piyasalara ?ok say?da ürün sunan ?? Yat?r?m, geni? yerli-yabanc? kurumsal ve bireysel yat?r?mc? taban?yla arz ve talebin kesi?me noktas?nda yeral?yor. 2007 y?l?nda halka a??lan ?? Yat?r?m, gü?lü ortakl?k yap?s?yla hissedarlar?na ve yat?r?mc?lar?na güven veren Türkiye’nin en büyük arac? kurumudur. ?? Yat?r?m sekt?rlerinde lider konumda olan i?tirakleriyle birlikte ülkemizin geli?mi? ve etkin sermaye piyasas?na kavu?mas?nda ?nemli bir rol üstleniyor.???

Ticari ünvan Sermaye Pay? (%)
Türkiye ?? Bankas? ve Grup ?irketleri 72
Serbest Dola??m 28
??kar?lm?? Sermaye: 355.000.000 TL
Ortakl?k Yap?s?

??tirakler

?? Yat?r?m sekt?rlerinde lider konumda olan i?tirakleriyle birlikte ülkemizin geli?mi? ve etkin sermaye piyasas?na kavu?mas?nda ?nemli bir rol üstleniyor.

Maxis Investments Ltd.

www.maxisinvestments.com
??tirak Oran? %100.00

Sermayesinin tamam? ?? Yat?r?m’a ait olan Maxis Investments, uluslararas? sermaye piyasalar?nda faaliyette bulunmak üzere, dünya finans merkezlerinden Londra’da arac? kurulu? olarak yap?land?r?lm??t?r. Teknik alt yap?s?n? ve uzman kadrosunu tamamlayan Maxis, 09.09.2006 tarihinde FSA (Financial Services Authority) lisans? ile ilgili yasal sürecin tamamlanmas?yla 2007 y?l?nda faaliyete ge?mi?tir.

Maxis Giri?im Sermayesi Portf?y Y?netimi A.?.

??tirak Oran? %100.00

SPK’n?n ve ilgili mevzuat hükümleri ?er?evesinde giri?im sermayesi yat?r?m fonlar?n?n kurulmas? ve y?netiminin yap?lmas? i?in kurulmu?tur. SPK’na faaliyet izni i?in ba?vuru yap?lacakt?r.

Efes Varl?k Y?netimi A.?.

www.efesvarlik.com.tr
??tirak Oran? %74.00

2011 y?l?nda kurulan Efes Varl?k Y?netim A.?. finansal kurulu?lar?n sorunlu alacaklar?n?n sat?n al?nmas?, tahsilat? ve sorunlu firmalar?n finansal yeniden yap?land?r?lmas? alan?nda faaliyet g?stermektedir.

?? Portf?y Y?netimi A.?.

www.isportfoy.com.tr
??tirak Oran? %70.00

29.06.2007 itibariyle sermayesindeki pay?m?z? %20 oran?nda %70 oran?na ??kartt???m?z ?? Portf?y Y?netimi A.?.’nin faaliyet konusu, sermaye Piyasas? Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsam?nda sermaye piyasas? ara?lar?ndan olu?an portf?yleri, mü?terilerle portf?y y?netim s?zle?mesi yapmak suretiyle ve vekil s?fat? ile y?netmek ve sermaye piyasas? faaliyetlerinde bulunmakt?r. ?irket ayr?ca portf?y y?neticili?i faaliyeti kapsam?nda yerli ve yabanc? yat?r?m fonlar?, yat?r?m ortakl?klar? ile yerli ve yabanc? ?zel ve tüzel ki?ilerle yat?r?m ?irketleri ve benzeri giri?imlerin portf?ylerini de mevzuat hükümleri dairesinde y?netebilir.

?? Giri?im Sermayesi A.?.*

www.isgirisim.com.tr
??tirak Oran? %29.00

?? Giri?im Sermayesi A.?.’nin faaliyet konusu, esas olarak Türkiye’de kurulmu? veya kurulacak olan, geli?me potansiyeli ta??yan ve kaynak ihtiyac? olan giri?im ?irketlerine yap?lan uzun vadeli yat?r?mlar yapmakt?r.

?? Yat?r?m Ortakl??? A.?.*

www.isyatort.com.tr
??tirak Oran? %28.93

?? Yat?r?m Ortakl??? A.?.’nin faaliyet konusu, ilgili mevzuatla belirlenmi? ilke ve kurallar ?er?evesinde sermaye piyasas? ara?lar? ile ulusal ve uluslar aras? borsalarda veya borsa d??? organize piyasalarda i?lem g?ren alt?n ve di?er k?ymetli madenlerden olu?an karma bir portf?yü i?letmektir.

Halka a??k, konsolidasyona tabii ortakl?klar.

亚洲精品国产免费无码