SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKS 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
GOLD 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Kronoloji

1997

 • 42 ?al??an? ve 500 milyar TL sermayesi ile yat?r?m bankac?l??? alan?nda faaliyet g?stermek üzere ?? Bankas? taraf?ndan kuruldu.
 • ?? Yat?r?m A Tipi De?i?ken Fonu kuruldu.

1998

 • Lüksemburg Borsas?’na kote olan iki uluslararas? yat?r?m fonunun olu?turulmas?na dan??manl?k yap?ld?.
 • ?? Bankas? halka arz?n?n %72’si ger?ekle?tirildi.
 • Rusya krizinin olumsuz yans?malar?na ra?men Ankara ve ?zmir ?ubeleri faaliyete ge?ti.

1999

 • ?? Yat?r?m, ISMA – Uluslararas? Menkul K?ymetler Birli?i’ne Türkiye’den üye olan ilk arac? kurum oldu.
 • ?? GMYO Halka arz?nda ülkemizde ilk defa internetten talep toplama i?lemini ger?ekle?tirdi.
 • ?? Yat?r?m B Tipi De?i?ken Fonu kuruldu.

2000

 • ?? Bankas? ve ?? Yat?r?m, 25 trilyon TL sermaye ile ?? Giri?im Sermayesi Yat?r?m Ortakl??? A.?.’ni kurdu.
 • Kalam?? ?ubesi a??ld?.
 • Genel Müdürlük ?? Kuleleri’ne ta??nd?.
 • ?? Bankas? yat?r?m fonlar?n?n y?netiminin devredildi?i yeni kurulan ?? Portf?y Y?netimi A.?.’ne %20 ortak olundu.
 • Sanko Pazarlama halka arz?nda ülkemizde ilk defa bankamatiklerden talep toplad?.
 • Olumlu ekonomik geli?melerin sonucu olarak 12 ?irketin halka arz? ger?ekle?tirildi. 294.4 milyon ABD Dolar? sat?? has?lat? elde edildi.

2001

 • 6 ?zelle?tirme projesine dan??manl?k hizmeti verildi ve ?zelle?tirme ?daresi’ne 108 milyon ABD Dolar? gelir sa?land?.
 • ?denmi? sermaye 17 milyon TL’na ??kar?ld?.
 • ?? Yat?r?m B Tipi De?i?ken Fonu %131,77 getiri oran? ile tüm B tipi yat?r?m fonlar? aras?nda birinci oldu.

2002

 • ?zmir Vadeli ??lemler Borsas?’n?n kurucu üyesi olundu.
 • ?ki büyük bankan?n birle?mesi projesinde dan??manl?k hizmeti verildi.
 • Be?ikta? Futbol Yat?r?mlar? A.?.’nin halka arz? ger?ekle?tirilerek borsaya yeni bir sekt?r kazand?r?ld?.
 • Petrol Ofisi halka arz?nda Deutsche Bank ile Joint Global Coordinator olarak g?rev al?nd?. Bu arzda toplam 183,3 milyon ABD Dolar? tutar?nda sat?? ger?ekle?tirildi.
 • ?denmi? Sermaye 38 trilyon TL’na ??kar?ld?.

2003

 • Capital Dergisi taraf?ndan “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” se?ildi.
 • ?? Yat?r?m, ?MKB Hisse Senetleri Piyasas?nda en ?ok i?lem yapan kurum oldu.
 • T.C. Hazinesi’nin 2014 vadeli 1.250 milyar Euroluk Eurotahvil ihrac?na arac?l?k edildi.
 • Biri teknoloji, di?eri e?lence sekt?ründe faaliyet g?steren iki ?irkete finansal ortakl?k konusunda dan??manl?k verildi.
 • Türk Hazinesi’nin 1,25 Milyar ABD Dolar? Eurotahvil ihalesinde e?-lider rolünü üstlendi.
 • Almaata Kazakistan ?rtibat Bürosu faaliyete ge?ti.
 • Tekel’in ba?l? ortkal??? Alkollü ??ecekler Sanayi ve ?GSA?’?n ihaleleri ger?ekle?tirildi.
 • ??B’ye dan??manl?k hizmeti verilen projelerden; Taksan ve Türk Zirai Donan?m’?n sat?? i?lemleri tamamland?.
 • ?denmi? sermaye 45 trilyon TL’a ??kar?ld?.

2004

 • Capital Dergisi taraf?ndan “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” se?ildi.
 • ??B’ye dan??manl?k hizmeti verilen projelerden; Taksan ve Türk Zirai Donan?m’?n sat?? i?lemleri tamamland?.
 • ?? Yat?r?m, ?MKB Hisse Senetleri Piyasas?nda en ?ok i?lem yapan kurum oldu.
 • Türk Hava Yollar?’n?n ?zelle?tirme yolu ile halka arz?na yurti?i ve yurtd??? lider arac? kurum olarak arac?l?k edildi. THY halka arz?, kamu arzlar? i?erisinde bütün zamanlar?n en iyi talep performans? ile sonu?land?.
 • Kazakistan’?n do?algaz boru hatt? operat?r ?irketi Intergas Central Asia’n?n (ICA), 7 y?ll?k 250 Milyon ABD Dolar? Eurotahvil ihrac?na arac?l?k edildi.
 • Kangal Santral? ??letme Hakk? Devri ?zelle?tirme ihalesine ili?kin a??lm?? uluslararas? tahkim davas?nda, ba??ms?z zarar uzman? kurulu?u olarak hizmet verildi.
 • ?? Giri?im Sermayesi Yat?r?m Ortakl??? A.?.’nin halka arz?na yurt i?i ve yurt d??? lider kurum olarak arac?l?k edildi.
 • Petrol Ofisi’nin uluslararas? piyasalarda sat?lan 175 Milyon ABD Dolar? Eurotahvil ihrac?nda “e? y?netici” olarak g?rev al?nd?.
 • Desa Deri Sanayii ve Ticaret A.?. halka arz?na arac?l?k edildi.

2005

 • Capital Dergisi taraf?ndan “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” se?ildi.
 • ?? Yat?r?m, ?MKB Hisse Senetleri Piyasas?nda en ?ok i?lem yapan kurum oldu.
 • Finansbank Rusyan?n 250 Milyon ABD Dolar? tutar?ndaki 2008 vadeli ABD Dolar? Eurotahvil bor?lanmas?nda e?-lider rolünü üstlendi.
 • Türk Hazinesi’nin 2 Milyar ABD Dolar? tutar?ndaki Türkiye 2025 vadeli Eurotahvil ihalesinde e?-lider rolünü üstlendi.
 • Kazakistan Bankac?l?k Sisteminin sermaye a??s?ndan be?inci, aktifler a??s?ndan alt?nc? büyük bankas? olan Alliance Bank’?n 200 Milyon ABD Dolar? Eurotahvil ihtac?na arac?l?k edildi.
 • Londra’da yurt d??? menkul k?ymet i?lemler yapmak üzere ??Yat?r?m’?n bir i?tiraki olan Maxis Securities Ltd’nin kurulu? i?lemlerine ba?land?.
 • Türkiye’nin en büyük halka arzlar?ndan biri olan Vak?fbank halka arz?na yurt i?i lider yüklenici ve yurt d??? e? lider olarak arac?l?k edildi.
 • Netsel Turizm Yat?r?mc?lar? A.?.’nin ?zelle?tirilmesine dan??manl?k edildi. A??k art?rma yolu ile yap?lan ihalede %55 oran?ndaki hisse 13.4 milyon Euro kar??l???nda Ko? Grubu’na sat?ld?.
 • K?br?s Türk Hava Yollar? Ltd. ?ti. ?zelle?tirmesi 33 milyon ABD Dolar? bedelle sonu?land?r?ld?.
 • Birle?ik Ma?azalar A.?.’nin halka arz?na yurt i?i lider yüklenici ve yurt d??? e? lider olarak arac?l?k edildi.
 • 4 ?ubat 2005 y?l?nda faaliyete ge?en Vadeli ??lem ve Opsiyon Borsas?’n?n ilk 9 ay?nda ?? Yat?r?m, 952 milyon TL’lik i?lem hacmi ve %24’lük pay?yla en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • ?denmi? sermaye 96.8 milyon TL’ye ??kar?ld?.

2006

 • ?? Yat?r?m Tahvil Bono fonu 27 Mart 2006 tarihinde halka arz edildi.
 • Kazakistan’?n ilk 10 bankas? i?inde yer alan Alliance Bank’?n 2011 vadeli 250 Milyon ABD Dolar? tutar?ndaki Eurotahvil bor?lanmas?nda e?-lider rolünü üstlendi.
 • Türk Hazinesi’nin 2.25 Milyar ABD Dolar? Türkiye 2036 vadeli Eurotahvil ihalesinde e?-lider rolünü üstlendi.
 • Yenik?y ?ubesi a??ld?.
 • Türk Hava Yollar?’n?n ü?üncül halka arz?na yurt i?i ve yurt d??? lider yüklenici olarak arac?l?k edildi.
 • Coca-Cola ??ecek A.?. halka arz?na yurt i?i lider yüklenici olarak arac?l?k edildi. Bu arz?n yurt d??? b?lümünde de e? lider yüklenici kurum olarak g?rev yap?ld?.
 • Sel?uk Ecza Deposu’nun halka arz?na yurt i?i ve yurt d??? lider yüklenici kurum olarak arac?l?k edildi.
 • 2006 y?l?n?n ilk 10 ay?nda ?? Yat?r?m, Vadeli ??lem ve Opsiyon Borsas?’nda 7 Milyar TL’lik i?lem hacmi ile ve %27,18 Pazar pay? ile en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.

2007

 • Euromoney Mükemmellik ?dülleri 2007 “En iyi Arac? Kurum” ?dülünü ald?.
 • ?MKB, VOB ve uluslararas? piyasalarda do?rudan i?lem yapabilmelerini sa?layan elektronik al?m-sat?m platformu TradeMaster profesyonel yat?r?mc?lar?n hizmetine sunuldu.
 • C Faktroing’in 20 Milyon TL tutar?ndaki tahvil ihrac?na arac?l?k edildi.
 • Uluslararas? kredi derecelendirme kurulu?u Fitch Ratings, ?? Yat?r?m Menkul De?erler’in uzun vadeli ulusal kredi notunu, dura?an g?rünüm ile “AAA(tur) olarak belirledi.
 • Tekfen Holding A.?.’nin halka arz?na yurt i?i ve yurt d??? lider yüklenici olarak arac?l?k edildi.
 • Global Yat?r?m’?n 100 Milyon ABD Dolar? 2012 vadeli Eurotahvil ihalesinde e?-lider rolünü üstlendi.
 • Bank Pozitif’in 150 Milyon ABD Dolar? 2012 vadeli Eurotahvil ihalesinde e?-lider rolünü üstlendi.
 • Ak Bars Bank’?n 250 Milyon ABD Dolar? 2010 vadeli Eurotahvil ihalesinde e?-lider rolünü üstlendi.
 • Akaretler ?ubesi a??ld?.
 • ?? Yat?r?m’?n ?? Portf?y Y?netimi A.?. sermayesinde %20 olan pay? %70’e ??kt?.
 • ?? Yat??rm’?n ilk Borsa Yat?r?m Fonu ??BYF/DJTEA 17-18 May?s 2007 tarihlerinde halka arz edildi.
 • ?? Yat?r?m 10-11 May?s 2007 tarihlerinde halka arz edildi.
 • Halkbank’?n halka arz?na yurt i?i lider yüklenici olarak arac?l?k edildi.

2008

 • Capital Dergisi taraf?ndan “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” se?ildi.
 • Euromoney Mükemmellik ?dülleri 2008 “En iyi Arac? Kurum” ?dülünü ald?.
 • ?? Yat?r?m Türkiye’nin ilk hedge fonu olan ?? Yat?r?m Arbitraj Serbest Yat?r?m Fonu’nun sat???n? ger?ekle?tirdi.
 • iBoxx Türkiye G?sterge Tahvil Endeksi Borsa Yat?r?m Fonu 23-24 Temmuz 2008 tarihlerinde halka arz edildi.
 • Creditwest Faktoring’in 50 Milyon TL tutar?ndaki tahvil arz?na arac?l?k edildi.
 • Ye?ilk?y ?ubesi a??ld?.

2009

 • Elektronik al?m-sat?m platformu TradeMaster mobil ortama ta??nd?; yat?r?mc?lar cep telefonlar? üzerinden IMKB Hisse Senetleri Piyasas? ve VOB’da i?lem yapmaya ba?lad?.
 • 381 Milyon ABD Dolar? tutar?nda 10 Birle?me&Devralma i?lemine arac?l?k etti.
 • Maslak ?ubesi a??ld?.
 • Suadiye ?rtibat Bürosu a??ld?.
 • B&D i?lemlerindeki performans? ile Euromoney Mükemmellik ?dülleri 2009 “En ?yi Birle?me Devralma Dan??man?” ?dülünü ald?.
 • Fitch Ratings, AAA (tur) olan uzun vadeli ulusal kredi notu ile “dura?an” g?rünümünü teyit etti.
 • Capital Dergisi taraf?ndan Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu se?ildi.

2010

 • ?? Yat?r?m Levent ?ubesi ve Bursa ?ubesi a??ld?.
 • Koza Alt?n’?n hisse senedi halka arz?na Konsorsiyum Lideri olarak arac?l?k edildi.
 • Elektronik al?m-sat?m platformu TradeMaster web ortam?na ta??nd?. Yat?r?mc?lar internet eri?imi olan her yerden uluslararas? piyasalardaki yat?r?mlar?n? an?nda takip edip i?lem yapabilmeye ba?lad?.
 • 2010 y?l?nda 1,2 Milyar $ tutar?nda 8 Birle?me&Devralma i?lemine arac?l?k etti.
 • Akfen Holding’in, Creditwest Factoring’in (?ki seri halinde=, Merinos Hal?’n?n, Bank Pozitif’in ve Bimeks’in tahvil halka arzlar?na arac?l?k edildi.
 • Akfen Holding’in hisse senedi halka arz?na Global Koordinat?r olarak arac?l?k edildi.
 • Capital Dergisi taraf?ndan “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” se?ildi.
 • Euromoney Mükemmellik ?dülleri 2010 “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?” ?dülünü ald?.
 • Fitch Ratings, ?? Yat?r?m’?n AAA (tur) olan uzun vadeli ulusal kredi notu ile “dura?an” g?rünümünü teyit etti.
 • ?? Yat?r?m “IMKB Ulusal 30 Endeksi Al?m Arac? Kurulu? Varant?” ve IMKB Ulusal 30 Endeksi Sat?m Arac? Kurulu? Varant?” IMKB’de i?lem g?rmeye ba?lad?.
 • Torunlar GYO’nun hisse senedi halka arz?na Konsorsiyum Lideri olarak arac?l?k edildi.
 • IMKB’de ilk yabanc? ?irket halka arz? olan DO&CO’nun hisse senedi halka arz?na Global Koordinat?r olarak arac?l?k edildi.
 • FT/mergermarket taraf?ndan düzenlenen European M&A Awards 2010’da, Türkiye’de Y?l?n Finansal Birle?me ve Devralma Dan??man? se?ildi.
 • IMKB 25. Y?l “Hisse Senetlerinde En ?ok ??lem Hacmine Sahip Kurulu?” ?dülüne lay?k g?rüldü.

2011

 • Türkiye ?? Bankas? A.?.’nin banka bonosu ve tahvillerinin halka arz?na arac?l?k etti.
 • Creditwest Faktoring Hizmetleri A.?.’nin tahvil halka arz?na arac?l?k edildi.
 • R?nesans Gayrimenkul Yat?r?m A.?.’nin tahvil arz?na arac?l?k edildi.
 • ?? Finansal Kiralama A.?.’nin finansman bonosu halka arz?na arac?l?k edildi.
 • Elektronik al?m sat?m platformu TradeMaster, iPhone’dan sonra iPad ile uyumlu hale getirilerek yat?r?mc?lar?n tabler bilgisayarlar?ndan da piyasalar? takip etmeleri ve an?nda i?lem yapmalar?na olanak verildi.
 • Capital Dergisi taraf?ndan “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” se?ildi.
 • ?? Yat?r?m’?n sermayesine %74 oran?nda i?tirak etti?i 10 milyon TL sermayeli “Efes Varl?k Y?netim A.?.” ünvanl? varl?k y?netim ?irketi kuruldu.
 • EMEA Finance taraf?ndan “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?/Best Investment Bank in Turkey” ?dülü ?? Yat?r?m’a verildi.

2012

 • EMEA Finance taraf?ndan “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?/Best Investment Bank in Turkey” ?dülü ikinci kez ?? Yat?r?m’a verildi.
 • ?? Yat?r?m, ilk bono ihrac?n? 10-11 Nisan 2012 tarihlerinde ger?ekle?tirdi. Bu ihra?la Türk Sermaye Piyasalar?nda ilk defa bir arac? kurum finansman bonosu halka arz etmi? oldu.
 • ?? Yat?r?m Capital dergisi taraf?ndan Türkiye’nin en be?enilen arac? kurumu se?ildi.
 • Yeni ?? Varant’lar AKBNK, YKBNK, IMKB 30 Endeksi, Dolar ve Alt?n varantlar? ile ?? Yat?r?m arac? kurulu? varant? say?s? 30 oldu.
 • Yeni ?? Varant’lar; GARAN, IMKB 30 Endeksi, Dolar ve Alt?n varantlar? ile ?? Yat?r?m arac? kurulu? varant? say?s? 18 oldu.
 • ?? Yat?r?m, Foreks piyasas? i?in faaliyet yetki belgesini ald?. Yat?r?mc?lara kald?ra?l? al?m-sat?m i?lemleri yapabilmeleri i?in TradeMaster FX’i sundu.
 • ?? Yat?r?m Kurumsal Y?netim ?dülleri’nde En ?yi Y?netim Kurulu ?dülünü ald?.

2013

 • Borsa ?stanbul Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas?nda 111,7 Milyar TL i?lem hacmi ve %13,5 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • Borsa ?stanbul Pay Piyasas?nda 137,3 Milyar TL i?lem hacmi ve %8,4 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • Borsa ?stanbul Eurobond Pazar?nda 349,6 Milyon TL i?lem hacmi ve %0,3 pazar pay?yla arac? kurumlar aras?nda ilk s?rada yer ald?.
 • Borsa ?stanbul ?dün? Pay Senedi Piyasas?nda 1,6 Milyar TL i?lem hacmi ve %27,2 piyasa pay?yla ilk s?rada yer ald?.
 • Borsa ?stanbul Bor?lanma Ara?lar? Piyasas? Kesin Al?m Sat?m Pazar?’nda 9,4 Milyar TL i?lem hacmi ve %6,8 piyasa pay? ile arac? kurumlar aras?nda be?inci s?rada yer ald?.
 • Pegasus’un 649,4 Milyon TL tutar?ndaki pay halka arz?na arac?l?k etti.
 • ?? Yat?r?m 6 May?s 2013 tarihinde 2012 y?l? kar?ndan pay ba??na 7 kuru? olmak üzere toplam 20 Milyon TL nakit temettü da??tt?.
 • ?? Yat?r?m 27 Haziran 2013 tarihinde 2012 y?l? kar?ndan pay ba??na %8,57 oran?nda ve toplam 24.500.000 TL’yi bedelsiz pay olarak da??tt?.
 • 11 Milyar TL nominal tutar ile 48 adet ?zel sekt?r bor?lanma arac? ihrac?na arac?l?k eden ?? Yat?r?m, sekt?rün yakla??k %23’ü oran?nda pazar pay?na ula?t?.
 • EMEA Finance taraf?ndan “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?” ve “En ?yi Arac?” ?düllerine lay?k g?rüldü.
 • Euromoney taraf?ndan “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?/Best Investment Bank in Turkey” ?dülü ?? Yat?r?m’a verildi.
 • Capital Dergisi taraf?ndan dokuzuncu kez Türkiye’nin en be?enilen arac? kurumu se?ildi.
 • ET?KA 2012 Türkiye Etik ?dülü’ne lay?k g?rüldü.
 • Fitch Ratings, ?? Yat?r?m’?n AAA (tur) olan uzun vadeli ulusal kredi notu ile “dura?an” g?rünümünü teyit etti.
 • Pay senedi, Endeks, Alt?n ve D?viz üzerine yaz?lm?? toplam 283 yeni ?? Yat?r?m Arac? Kurulu? Varant? Borsa ?stanbul’da i?lem g?rmeye ba?lad?.
 • JCR Avrasya Derecelendirme A.?. taraf?ndan ?? Yat?r?m’?n kurumsal y?netim derecelendirme notu 8,87’den 9,06’ya yükseltildi.
 • Fitch Ratings, ?? Yat?r?m’?n AAA (tur) olan uzun vadeli ulusal kredi notu ile “dura?an” g?rünümünü teyit etti.
 • 500 Milyon ABD Dolar?’n? a?k?n tutarda toplam 10 adet Birle?me&Devralma i?lemine dan??manl?k verildi.
 • üniversitelerin i?birli?i ile TradeCenter projesi hayata ge?ti.

2014

 • 2014 y?l?n?n ilk 10 ay?nda ?? Yat?r?m, Borsa ?stanbul Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas?nda 79,7 Milyar TL i?lem hacmi ve %11,2 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • 2014 y?l?n?n ilk 10 ay?nda ?? Yat?r?m, Borsa ?stanbul Pay Piyasas?nda 106,1 Milyar TL i?lem hacmi ve %7,7 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • 2014 y?l?n?n ilk 10 ay?nda ?? Yat?r?m, Borsa ?stanbul Eurobond i?lemlerinde 396,6 milyon TL i?lem hacmi ve %1,0 Pazar pay?yla arac? kurumlar aras?nda en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • ?? Yat?r?m ikinci kez Harvard Business School'un Global FIELD partneri oldu.
 • ?? Yat?r?m'?n 178 gün vadeli 100 Milyon TL nominal de?erli bono halka arz etti.
 • Foreks dünyan?n ilk a??k i?lem platformu Tradable ile i?birli?i anla?mas? imzalad?.
 • Borsa ?stanbul'un 2013 Pay Piyasas? ve V?OP i?lem hacmi '?düllerinin sahibi oldu.
 • ?? Yat?r?m 28 Mart 2014 tarihinde 2013 y?l? kar?ndan pay ba??na 7,9 kuru? olmak üzere toplam 24,5 Milyon TL nakit temettü da??tt?.
 • Düello varantlar?n? Türkiye'de ilk ihra? eden kurum oldu.
 • ?? Yat?r?m 6 Haziran 2014 tarihinde 2013 y?l? kar?ndan pay ba??na %6,92 oran?nda ve toplam 21,5 Milyon TL'yi bedelsiz pay olarak da??tt?.
 • Fitch Ratings, ?? Yat?r?m'?n uzun vadeli ulusal kredi notunu dura?an g'?rünüm ile AA+(tur) olarak belirledi.
 • Cami? Menkul De?erler A.?. ile kolayla?t?r?lm?? usulde birle?me i?lemi tamamland?. K?r?kkale, Mersin ve Diyarbak?r irtibat bürolar? ?? Yat?r?m bünyesine kat?ld?.
 • ?? Yat?r?m, 179 gün vadeli 150 Milyon TL nominal de?erli bono halka arz etti.
 • ?? Yat?r?m Antalya ?ubesi a??ld?.
 • JCR Avrasya Derecelendirme A.?. taraf?ndan ?? Yat?r?m'?n kurumsal y'?netim derecelendirme notu 8,81'den 8,91'e yükseltildi.
 • EMEA Finance taraf?ndan üst üste d'?rdüncü defa "Türkiye'nin En ?yi Yat?r?m Bankas?" '?dülü ?? Yat?r?m'a verildi.
 • Euromoney taraf?ndan "En ?yi Birle?me & Devralma" '?dülü ?? Yat?r?m'a verildi.
 • Capital dergisi taraf?ndan Türkiye'nin en be?enilen arac? kurumu se?ildi.
 • Fitch Rating, ?? Yat?r?m'?n AAA (tur) olan uzun vadeli ulusal kredi notu ile "dura?an" g'?rünümünü teyit etti.
 • Pay Senedi, Endeks, Alt?n, D'?viz ve düello olmak üzere toplam 246 yeni ?? Yat?r?m Arac? Kurulu? Varant? Borsa ?stanbul'da i?lem g'?rmeye ba?lad?.
 • ?? Yat?r?m'?n üniversiteler aras? borsa yar??mas? 1. TradeMaster Yat?r?m Ligi 6 üniversiteden 9 tak?m?n kat?l?m?yla Nisan ay?nda ba?lad?.
 • Borsa ?stanbul Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas?'nda Piyasa Yap?c? Kurum oldu.
 • 400 Milyon ABD Dolar?'n? a?k?n tutarda toplam 6 adet Birle?me&Devralma i?lemine dan??manl?k verildi.
 • 13 Milyar TL nominal tutar ile 94 adet '?zel sekt'?r bor?lanma arac? ihrac?na arac?l?k eden ?? Yat?r?m, sekt'?rün yakla??k %20'si oran?nda pazar pay?na sahip oldu.
 • ?? Yat?r?m'?n üniversiteler aras? borsa yar??mas? 2. TradeMaster Yat?r?m Ligi, 9 üniversiteden 60 tak?m?n kat?l?m?yla Kas?m ay?nda ba?lad?.
 • Ulusoy Elektrik'in 168 Milyon TL tutar?ndaki pay halka arz?na arac?l?k edildi.
 • Foreks dünyas?n?n ilk a??k i?lem platformu "Tradable" tabanl? TradeMaster FX Plus'? mü?terilerinin kullan?m?na sundu.

2015

 • Borsa ?stanbul Pay Piyasas?nda 151 Milyar TL i?lem hacmi ve %7,4 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • Borsa ?stanbul Vadeli ??lemler ve Opsiyon Piyasas?nda 100,3 Milyar TL i?lem hacmi ve %8,8 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan ikinci kurulu? oldu.
 • Borsa ?stanbul Eurobond i?lemlerinde 1,6 milyar TL i?lem hacmi ve %2,2 pazar pay?yla arac? kurumlar aras?nda en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • Türkiye Elektronik Fon Da??t?m Platformunda (TEFAS) bulunan tüm yat?r?m fonlar? TradeMaster’da i?lem g?rmeye ba?lad?.
 • ?? Yat?r?m 178 gün vadeli 797 milyon TL de?erinde bono ihra? etti.
 • Varant Pazar?n?n be?inci y?l?nda ?? Yat?r?m 1167 adet varant ihrac? ger?ekle?tirdi. Petrol varantlar?n? Türkiye'de ilk ihra? eden kurum oldu. ?? Yat?r?m Dax Varantlar? Borsa ?stanbul'da i?lem g?rmeye ba?lad?.
 • 2015 y?l?n?n ilk 11 ay?nda ?? Yat?r?m varantlar?nda prim olarak toplam 2,3 milyar TL i?lem hacmi ger?ekle?ti.
 • Varant Akademi, yapt??? düzenli online e?itimler ile varant yat?r?mc?lar?n? bilgilendirmeye devam etti. Deneyimli varant uzmanlar arac?l???yla her ay ortalama 2 defa birer saatlik online e?itim yap?ld?.
 • ?? Yat?r?m 26 Mart 2015 tarihinde 2014 y?l? kar da??t?m tablosuna g?re da??t?labilir kar?n %77,5’ine kar??l?k gelen pay ba??na 14,2 kuru? olmak üzere toplam 47,0 Milyon TL nakit temettü da??tt?.
 • ?? Yat?r?m 8 Haziran 2015 tarihinde 2014 y?l? kar?ndan pay ba??na %6,92 oran?nda ve toplam 23,0 Milyon TL’yi bedelsiz pay olarak da??tt?.
 • Fitch Ratings, ?? Yat?r?m'?n uzun vadeli ulusal kredi notunu dura?an g?rünüm ile AA+(tur) olarak teyit etti.
 • ?? Yat?r?m 179 gün vadeli 938 milyon TL de?erinde bono ihra? etti.
 • JCR Avrasya Derecelendirme A.?. taraf?ndan ?? Yat?r?m'?n kurumsal y?netim derecelendirme notu 8,91’den 9,05’e yükseltildi.
 • EMEA Finance taraf?ndan üst üste be?inci defa “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?” ?dülü ?? Yat?r?m'a verildi.
 • Emtia, D?viz, Pay senedi, Yurt i?i ve Yurt d??? Endeks olmak üzere toplam 1167 yeni ?? Yat?r?m Arac? Kurulu? Varant? Borsa ?stanbul'da i?lem g?rmeye ba?lad?.
 • ?? Yat?r?m’?n üniversiteler aras? borsa yar??mas? 3.TradeMaster Yat?r?m Ligi 10 üniversiteden 57 tak?m?n kat?l?m?yla Nisan ay?nda ba?lad?.
 • Borsa ?stanbul’un Nasdaq OMX teknolojisine ge?i? sürecinde entegrasyonlar?n? tamamlad?.
 • 5 adet sat?c? taraf, 4 adet al?c? taraf olmak üzere toplam 9 adet Birle?me&Devralma i?lemi tamamland?.
 • 19,5 Milyar TL nominal tutar ile 136 adet ?zel sekt?r bor?lanma arac? ihrac?na arac?l?k eden; ?? Yat?r?m sekt?rün yakla??k %25’i oran?nda pazar pay?na sahip
 • ?? Yat?r?m’?n üniversiteler aras? borsa yar??mas? 4.TradeMaster Yat?r?m Ligi 12 üniversiteden 112 tak?m?n kat?l?m?yla Kas?m ay?nda ba?lad?.
 • Borsa ?stanbul’un kolokasyon teknolojisi ile emirlerin borsada i?lenme süresi 15 ilisaniyeden 1 milisaniyeye indi. Bu sayede ?? Yat?r?m’?n otomatik al?m-sat?m arac? ExcelTrader kullan?c?lar? Borsa’ya daha h?zl? emir iletebiliyor.

2016

 • Borsa ?stanbul Pay Piyasas?nda 159,7 Milyar TL i?lem hacmi ve % 7,88 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan ikinci kurulu? oldu.
 • Borsa ?stanbul Vadeli ??lemler ve Opsiyon Piyasas?nda 132,3 Milyar TL i?lem hacmi ve %11,4 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan ikinci kurulu? oldu.
 • Emtia, D?viz, Pay senedi, Yurt i?i ve Yurt d??? Endeks olmak üzere toplam 1635 yeni ?? Yat?r?m Arac? Kurulu? Varant? Borsa ?stanbul'da i?lem g?rmeye ba?lad?.
 • 2016 y?l?nda ?? Varant prim hacmi 4,5 milyar TL olarak ger?ekle?ti.
 • Varant Akademi, yapt??? düzenli online e?itimler ile varant yat?r?mc?lar?n? bilgilendirmeye devam etti. Deneyimli varant uzmanlar arac?l???yla her ay ortalama 2 defa birer saatlik online e?itim yap?ld?.
 • Fitch Ratings, ?? Yat?r?m'?n uzun vadeli ulusal kredi notunu dura?an g?rünüm ile AA+(tur) olarak teyit etti.
 • SAHA Rating ?? Yat?r?m’?n SPK Kurumsal Y?netim ?lkelerine uyum notunu 9,36 olarak belirledi.
 • Dünyan?n en sayg?n i? ve finans dergilerinden Global Finance taraf?ndan ger?ekle?tirilen The World’s Best Investment Banks 2016 / Dünya’n?n En ?yi Yat?r?m Bankalar? 2016 de?erlendirmesinde “Best Investment Bank in Turkey / Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?” se?ildi.
 • ?? Yat?r?m’?n üniversiteler aras? borsa yar??mas? 5.TradeMaster Yat?r?m Ligi 15 üniversiteden 121 tak?m?n kat?l?m?yla Nisan ay?nda ba?lad?.
 • ?? Yat?r?m’?n üniversiteler aras? borsa yar??mas? 6.TradeMaster Yat?r?m Ligi 18 üniversiteden 366 tak?m?n kat?l?m?yla Kas?m ay?nda ba?lad?.

2017

 • Borsa ?stanbul Pay Piyasas?nda 231,9 Milyar TL i?lem hacmi ve % 7,9 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan ikinci kurulu? oldu.
 • Borsa ?stanbul Vadeli ??lemler ve Opsiyon Piyasas?nda 245,3 Milyar TL i?lem hacmi ve %14,8 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan kurulu? oldu.
 • 26 farkl? dayanak varl?kta toplam 2.413 adet varant ihra? ederken, Aral?k sonu itibariyle 521 adet ?? Yat?r?m varant? piyasada i?lem g?rdü. 2017 y?l?nda ?? Varant prim hacmi 9 Milyar TL olarak ger?ekle?ti.
 • Mavi’nin 1,17 Milyar TL tutar?ndaki pay halka arz?na arac?l?k etti.
 • Arac?l?k etti?i bor?lanma arac? ihra?lar? %16 Pazar pay? ile 20,7 Milyar TL’ye ula?t?.
 • May?s ay?nda ?? Yat?r?m Kayseri ?rtibat Bürosu, A?ustos ay?nda da Ba?kent ?ubesi ve Gaziantep ?rtibat Bürosu faaliyete ge?ti.
 • Fitch Ratings, ?? Yat?r?m'?n uzun vadeli ulusal kredi notunu dura?an g?rünüm ile AA+(tur) olarak teyit etti.
 • SAHA Rating ?? Yat?r?m’?n SPK Kurumsal Y?netim ?lkelerine uyum notunu 9,38 olarak belirledi.
 • ?? Yat?r?m’?n yenilenen web sitesi Geli?mi? Hisse Arama modülü ile kullan?ma sunuldu.
 • 2017 y?l?nda Mergermarket taraf?ndan 2’nci kez “Türkiye’de Y?l?n Finansal Birle?me ve Devralma Dan??man?” ve Capital dergisi taraf?ndan 11’inci kez “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” se?ildi.
 • Avrupa, Ortado?u ve Afrika piyasalar?n?n ?nde gelen finans dergilerinden EMEA Finance, Achievement Awards 2017’de ?? Yat?r?m’a 2 ?nemli ?dül verdi. ?? Yat?r?m Mavi halka arz? ile “Best IPO in CEE / Orta ve Do?u Avrupa B?lgesi En ?yi Pay Halka Arz” ?dülünü al?rken, Aksa Enerji’nin Fernas ?irketler Grubuna rüzgar santrallar? portf?y sat???nda sat?c? taraf dan??manl??? ile; “Best M&A Deal in CEE / Orta ve Do?u Avrupa B?lgesi En ?yi Birle?me&Devralma” ?dülünün de sahibi oldu.
 • 2017 y?l? faaliyet performans?yla sermaye piyasalar?n?n en prestijli ?dülü olan “TSPB 3. Sermaye Piyasalar? ?dülleri” kapsam?nda 4 ayr? ?düle lay?k g?rüldü.
 • Arac?l?k ??lemleri Kategorisi:
  - Borsa ?stanbul V?OP ??lem Hacmi Lideri
  - Borsa ?stanbul V?OP Pazar Pay? Art?? Lideri
 • Kurumsal Finansman ??lemleri Kategorisi:
  - Pay ?hra? ve Sat?? Lideri
  - ?zel Sekt?r Bor?lanma Arac? ?hra? ve Sat?? Lideri
 • 2 adet TradeMaster Yat?r?m Ligi düzenlendi. Bunlardan sonuncusu olan 8. TradeMaster Yat?r?m Ligi’ne 23 üniversiteden 319 tak?m kat?larak üniversitelerini ba?ar?yla temsil etti.

2018

 • Borsa ?stanbul Pay Piyasas?nda 309,2 Milyar TL i?lem hacmi ve % 7,8 piyasa pay?yla i?lem hacmi s?ralamas?nda ü?üncü oldu.
 • Borsa ?stanbul Vadeli ??lemler ve Opsiyon Piyasas?nda 307,8 Milyar TL i?lem hacmi ve %12,2 piyasa pay?yla en fazla i?lem yapan ikinci kurulu? oldu.
 • Varant piyasas?nda hacim rekorlar?n?n k?r?ld??? 2018 y?l?nda, ?? Yat?r?m da ?? Varant markas?yla zirvede yer ald?. 2018 y?l?nda ?? Varant %55 pazar pay?yla lider konumda yer ald?. 28 farkl? dayanak varl?kta toplam 3.270 adet varant ihra? ederken, Aral?k sonu itibariyle 560 adet ?? Yat?r?m varant? piyasada i?lem g?rmektedir.
 • ?? Yat?r?m liderli?inde ger?ekle?tirilen Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.?. ikincil halka arz? 3 milyar TL arz büyüklü?ü ile 2018 y?l?nda ger?ekle?tirilen en büyük pay halka arz? oldu.
 • Nominal büyüklü?ü yakla??k 19,7 milyar TL olan 108 adet bor?lanma arac? ihrac?na arac?l?k ederek %11 oran?nda pazar pay?na sahip oldu.
 • Ege, Eski?ehir, Gaziantep ve Kayseri ?ubeleri faaliyete ge?ti.
 • Uzun vadeli ulusal kredi notu, SAHA Rating taraf?ndan "AA+", k?sa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak a??kland?. G?rünüm her iki vade i?in de stabildir.
 • “Euromoney Mükemmellik ?dülü” (Euromoney Awards for Exellence) "Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?” (Best Investment Bank) ?dülünü ald?.
 • Global Finance “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?” ?dülünü ald?.
 • 8. TradeMaster Yat?r?m Ligi 19 üniversiteden 279 tak?m?n kat?l?m? ile Nisan ay?nda, 9. TradeMaster Yat?r?m Ligi 30 üniversiteden 579 tak?m?n kat?l?m? ile Kas?m ay?nda düzenlendi.

Dinamik ve yenilik?i de?erleriyle geni?leyen organizasyon yap?s?nda yat?r?mc?lar?na yeni ürünler sunan ?? Yat?r?m, imza att??? ?ok say?daki “?lk”lerle, sermaye piyasalar?n?n geli?imine ?nemli katk?lar sa?lamaktad?r.

1974

 • ?lk Menkul K?ymet birimi

1987

 • ?lk Yat?r?m Fonu

1988

 • Halka arz yolu ile ilk ?zelle?tirme; Teleta?

1990

 • ?lk on-line menkul k?ymet al?m sat?m?

1993

 • ?lk A Tipi Fon

1999

 • ?nternette ilk halka arz

2000

 • Bankamatik ile ilk hakla arz

2008

 • ?lk hedge fon; ?? Yat?r?m Serbest Yat?r?m Fonu

2010

 • Arac? kurulu? varant? ??karan ilk Türk ?irketi
 • ?MKB’de ?lk yabanc? ?irket halka arz?; DO&CO

2011

 • D?viz üzerine ilk varant i?lemi

2012

 • Türk Sermaye Piyasalar?nda ilk arac? kurum finansman bonosu halka arz?
 • V?OP’da ilk i?lem yapan kurulu?

2013

 • ?lk TL yurti?i ?zel sekt?r kira sertifikas? (sukuk) halka arz?

2014

 • Borsa ?stanbul Pay Piyasas?nda ilk likidite sa?lay?c?s?
 • ?lk düello varant ihrac?

2015

 • 2015 ?lk petrol varantlar? ihrac? (Brent Petrol ve DAX)
?
亚洲精品国产免费无码