SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2374 6,2004 0,60
BIST BANKS 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
GOLD 1.584,43 1.637,02 -3,21
BRENT 50,03 51,73 -3,29

 K?saca ?? Yat?r?m

1996 y?l?nda Türkiye ?? Bankas? A.?. taraf?ndan kurulan
?? Yat?r?m; yerli-yabanc? bireysel ve kurumsal yat?r?mc?lara,
geleneksel al?m-sat?m arac?l???n?n yan? s?ra;
Kurumsal Finansman, Yat?r?m Dan??manl???, Portf?y Y?netimi, Piyasa Yap?c?l??? ve Likidite Sa?lay?c?l???
hizmetleri sunmaktad?r.

??????????????????

?? Yat?r?m, portf?y y?netimi, varl?k y?netimi, yat?r?m ortakl??? ve giri?im sermayesi alanlar?nda sahip oldu?u stratejik i?tirak yap?s?yla sermaye piyasalar?ndaki lider kimli?ini peki?tirmektedir. ?? Yat?r?m'?n merkezi Londra'da yer alan ve sermayesinin tamam?na sahip oldu?u Maxis Investments Ltd unvanl? bir arac? kurum i?tiraki de bulunmaktad?r.

Türkiye'nin en geni? kurumsal ve bireysel mü?teri taban?na sahip olan ?? Yat?r?m'?n sekizi ?stanbul (Ata?ehir, Güne?li, Kalam??, Levent, Maslak, Ni?anta??, Taksim, Ye?ilyurt), ü?ü Ankara'da (Ankara, Anadolu, Ba?kent) ve ü?ü ?zmir'de (?zmir, Ege, 9 Eylül) olmak üzere, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbak?r, Eski?ehir, Gaziantep ve Kayseri ile beraber toplam 21 ?ubesi bulunmaktad?r.

?  

Sekt?rdeki ?ncü Konum

2018 sonu itibar?yla 6,4 milyar TL aktif büyüklü?e ve 805,3 milyon TL ?zkaynak büyüklü?üne sahip olan ?? Yat?r?m, y?ll?k %41,2 art??la 221,7 milyon TL konsolide kara ula??rken %29,8 ?zkaynak karl?l??? elde etmi?tir.

ISMEN kodu ile May?s 2007'den bu yana paylar? borsada i?lem g?ren ?? Yat?r?m'?n uzun vadeli ulusal kredi notu, SAHA Rating taraf?ndan "AA+", k?sa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak a??klanm??t?r. G?rünüm her iki vade i?in de stabildir.

?? Yat?r?m, Kurumsal Finansman alan?nda pay halka arzlar?, ?zel sekt?r bor?lanma arac? ihra?lar?, birle?me ve devralmalar, yeniden yap?lanma ve stratejik planlama konular?n? da i?eren ?zel sekt?r dan??manl???, proje finansman? dan??manl??? ve giri?im sermayesi dan??manl???ndan olu?an geni? bir hizmet yelpazesine sahiptir. ?? Bankas? 1988 y?l?ndan itibaren, ?? Yat?r?m ise 1996 y?l?ndaki kurulu?undan bu yana toplam 70 adet pay halka arz projesi ger?ekle?tirmi?tir. 2018 y?l?nda 3 milyar TL büyüklü?ündeki Aselsan ikincil halka arz?n? ba?ar?yla tamamlayan ?? Yat?r?m, kurulu?undan bugüne kadar ger?ekle?tirdi?i 13,2 milyar TL (7,7 milyar ABD dolar?) büyüklü?ündeki 32 adet pay halka arz? ile sekt?ründe lider konumdad?r.

?? Yat?r?m, 2010 y?l?ndan bu yana yakla??k toplam 120 milyar TL tutar?nda bor?lanma i?lemine arac?l?k etti?i ?zel Sekt?r Bor?lanma Ara?lar? (?SBA) Piyasas?ndaki ba?ar?lar?n? yakla??k toplam 19,7 milyar TL'lik i?lemle 2018 y?l?nda da sürdürmü? ve y?lsonu itibar?ylapiyasada  %11' pay sahibi olmu?tur. 

?? Yat?r?m, 2018 y?l?nda tamamlanan 2 i?lemle beraber, 2000 y?l?ndan beri ger?ekle?tirdi?i toplam 12,8 milyar ABD dolar?n?n üzerinde büyüklü?e sahip 150 adet Birle?me & Devralma i?lemi ger?ekle?tirerek sekt?rdeki lider konumunu sürdürmektedir.

?? Yat?r?m, 2007 y?l?nda geli?tirmeye ba?lad??? sermaye piyasalar?nda elektronik al?m sat?m i?lem platformlar? ile yat?r?mc?lar?n internet eri?imi olan her yerden i?lem yapmalar?na olanak sa?lamaktad?r. TradeMaster; yat?r?mc?lar?n hesaplar? ile ilgili her türlü bilgiye ula?abildikleri ve anl?k piyasa verilerini inceleyerek BIST Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas?'ndaki (V?OP) vadeli ve opsiyon s?zle?melerinde, BIST Pay Senetleri Piyasas?'nda i?lem g?ren pay ve varantlarda, h?zl? i?lem yapabildikleri bir platformdur. TradeMaster International; yat?r?mc?lar?n dünyadaki bir?ok farkl? borsada hisse senedi, vadeli kontrat ve fark s?zle?meleri üzerine i?lemlerini arac?s?z, kolay ve h?zl? bir bi?imde yapabilmelerini sa?layan elektronik bir uygulamad?r. TradeMaster FX ise 24 saat foreks piyasalar?na ?? Yat?r?m güvencesiyle ula??m sa?layan MetaTrader 4 tabanl? bir elektronik i?lem platformudur.

?ncü ve yenilik?i kimli?ine uygun olarak geli?tirdi?i ürün ve hizmetlerle dikkat ?eken ?? Yat?r?m Türkiye'nin ilk hedge fonunu ??karm??t?r. Ayr?ca Kas?m 2010 tarihinde ?? Yat?r?m Arac? Kurulu? Varantlar?n?n? (?? Varant)? Borsa ?stanbul'da i?lem g?rmeye ba?lamas?yla, arac? kurulu? varantlar?n? yat?r?mc?lara sunan ilk Türk ?irketi olmu?tur. 2012'de halka arz etti?i finansman bonolar? ile kendi bor?lanma ara?lar?n? ihra? eden ilk arac? kurum olmas?; 2013 y?l?nda ilk TL yurti?i ?zel sekt?r kira sertifikas? (sukuk) halka arz?na arac?l?k etmesi; 2014 y?l?nda Borsa ?stanbul'un ilk likidite sa?lay?c?s? olmas?; 2015 ve 2017 y?llar?nda ise Borsa ?stanbul'da s?ras?yla ilk petrol ve GBP/USD varantlar?n?n ihrac?n? ger?ekle?tirmesi,  ?? Yat?r?m'?n sekt?rdeki ?ncülü?ünü peki?tiren faaliyetlerinden baz?lar?d?r.?


 ?düller??

??? Yat?r?m farkl? faaliyetleri ile yerli ve yabanc? kurulu?lar taraf?ndan ?e?itli ?düllere lay?k g?rülmü?tür.

-  Global Finance "Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?" - 2016, 2018

-  Global Finance "Türkiye’nin En ?yi Birle?me ve Devralma Dan??man?" - 2018

 • -  Euromoney “Türkiye’nin En ?yi Yat?r?m Bankas?" - 2010, 2011, 2013, 2018

 • -  Euromoney “Türkiye’nin En ?yi Birle?me ve Devralma Dan??man?" - 2009, 2014

 • -  Euromoney “Türkiye’nin En ?yi Arac? Kurumu" - 2007, 2008

  • -  Mergermarket "Türkiye'de Y?l?n Finansal Birle?me ve Devralma Dan??man?" - 2010, 2017

 • - EMEA Finance "Orta ve Do?u Avrupa B?lgesi – En ?yi ?kincil Halka Arz" – 2018

 • -? EMEA Finance "Yerel Para Biriminden En iyi Bor?lanma Arac? ?hrac? Arac?s?" - 2018  

 • -?  EMEA Finance "O?rta ve Do?u Avrupa B?lgesi - En ?yi Pay Halka Arz" - 2017

 • -  EMEA Finance "Orta ve Do?u Avrupa B?lgesi - En ?yi B&D" - 2017?

  • -??  EMEA Finance "Türkiye'nin En ?yi Yat?r?m Bankas?" - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

  • -  ?EMEA Finance "En ?yi Arac?" - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

   • -  EMEA Finance "En ?yi Varl?k Y?netimi" - 2016

 • -  Consensus Economics "En ?sabetli Makro Tahmin" ?? Yat?r?m Ara?t?rma B?lümü - 2017

-  TSPB "En ?yi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" - TradeMaster Kampüs -? 2018

 • -  TSPB "Borsa ?stanbul Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas? ??lem Hacmi Lideri" - 2017

 • -  TSPB "Borsa ?stanbul Vadeli ??lem ve Opsiyon Piyasas? Pazar Pay? Art?? Lideri" - 2017

 • -  TSPB "Kurumsal Finansman ??lemleri Pay ?hra? ve Sat?? Lideri" - 2017

 • -  TSPB "Kurumsal Finansman ??lemleri Bor?lanma Arac? ?hra? ve Sat?? Lideri" - 2017

 • -  TSPB "Sermaye Piyasas? Ara?lar? ?hra? ve Sat??? En Yüksek ?hra? Tutar?" - 2015, 2016?

 • -?  TSPB "Borsa ?stanbul Pay Piyasas? - En Yüksek ??lem Hacmi" - 2015?

 • -  TüY?D Yat?r?mc? ?li?kileri Derne?i "En ?yi Ara?t?rma Birimi Finans/Bankac?l?k/Sigorta" ?? Yat?r?m Ara?t?rma B?lümü - 2017

 • -  TüY?D Yat?r?mc? ?li?kileri Derne?i "En ?yi Ara?t?rma Birimi Reel Sekt?r/Sanayii" ?? Yat?r?m Ara?t?rma - B?lümü - 2017

 • -  Capital dergisi “Türkiye’nin En Be?enilen Arac? Kurumu” - 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019

 • -  ET?KA Türkiye Etik ?dülleri - 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 • -  Borsa ?stanbul "Pay Piyasas? ??lem Hacmi S?ralamas? Birincisi" - 2013, 2014

 • -  Borsa ?stanbul "Vadeli ??lemler ve Opsiyon Piyasas? ??lem Hacmi S?ralamas? Birincisi" - 2013, 2014

 • -  ?MKB 25. Y?l “Hisse Senetlerinde En ?ok ??lem Hacmine Sahip Kurulu?" - 2010

 • -  TKYD Türkiye Kurumsal Y?netim ?dülleri “Y?netim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derece Notuna Sahip ?irket" - 2011?

Kurulu? Tarihi 18 Aral?k 1996
Fiili Dola??m Oran?
(30.09.2016)
% 28,2
Kay?tl? Sermaye Tavan? 600 Milyon TL
Konsolide ?zkaynaklar
(30.09.2017)
640,7 Milyon TL
?ubeler Adana, Ankara (Ankara, Anadolu, Ba?kent), Antalya, Bursa, Diyarbak?r, Eski?ehir, Gaziantep, Kayseri, ?zmir (9 Eylül, Ege, ?zmir) ve ?stanbul (Ata?ehir, Güne?li, Kalam??, Levent, Maslak, Ni?anta??, Taksim, Ye?ilyurt)
 
?al??an Say?s?
(28.01.2020)
355
??kar?lm?? Sermaye 355 Milyon TL
Konsolide Aktif Toplam? (30.09.2017) 7,5 Milyar TL

亚洲精品国产免费无码