SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKS 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
GOLD 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

TradeMaster Kampüs ?? Yat?r?m'?n, sermaye piyasalar?ndaki bilgi ve tecrübesini, üniversitelerle birle?tirmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk projesidir.

??TSPB taraf?ndan düzenlenen 4. Sermaye Piyaslaar? ?düllerinde, kurumumuz TradeMaster Kampüs projesi ile “?zel ?dül” kategorisinde “En ?yi Sosyal Sorumluluk Projesi – 2018” ?dülüne lay?k g?rülmü?tür.

?Finansal okuryazarl???n geli?imine katk?da bulunurken, ?? Yat?r?m’?n bilgi ve deneyimini üniversiteli gen?lerimizin enerjisi ve ??renme iste?iyle birle?tirmekten memnuniyet duyuyoruz. TradeMaster Kampüs projesinde, üniversite ??rencileri finansal piyasalar alan?nda ??rendikleri teorik bilgileri, ger?ek veriler ile sanal ortamda deneyimleme imkan? bulmaktad?r. Projeye kat?lan üniversitelerin fakülte binalar? i?erisinde tahsis edilen alanlarda TradeMaster i?lem platformlar?n?n yüklü oldu?u bilgisayarlar, finans kanallar?n?n takibi i?in televizyon yay?n? ve okuma alanlar? gibi ?zellikleri olan finans laboratuvarlar? olu?turulmaktad?r.

?

?

TradeMaster ürünleri ile yurti?i piyasalar, uluslararas? piyasalar ve d?viz piyasalar?nda veriler üzerinden analiz ve ara?t?rmalar?n yan? s?ra sanal i?lemler yap?labilmektedir. ??rencilerin derslerine destek olacak ?ekilde edinecekleri bu ?nemli deneyimler, konulara daha bilin?li bir bak?? a??s?yla yakla?malar?n? sa?larken, kazan?lan bilginin kalitesini art?rmakta, peki?tirilmesini kolayla?t?rmaktad?r.

Kazand?klar? deneyimleri ?l?ebilmeleri ve piyasa dinamizmini daha iyi hissedebilmeleri i?in y?lda iki kez TradeMaster Yat?r?m Ligi olarak adland?rd???m?z üniversiteler aras? sanal portf?y yar??malar? düzenlenmektedir. Bu yar??malara tak?mlar halinde kat?lan ??renciler hem kendilerini test etmekte hem de üniversitelerini, üniversiteler aras? bir yar??mada temsil etme f?rsat? bulmaktad?r. Yar??may? kazanan ??renciler, di?er bütün yar??mac?lar ile birlikte ya?ad?klar? bu adrenalin dolu deneyime ek olarak ?? Yat?r?m'da staj yapma imkan? bulurlar. Kazand?klar? kupa ve madalyalar? okullar?na g?türmek de ??rencilik hayatlar?na dair hep hat?rlayacaklar? güzel bir an? olarak haf?zalar?na yerle?mektedir. Her yar??ma sonunda ofisimizde düzenledi?imiz ?dül t?renlerinde, ger?ek piyasa profesyonelleri ile tan??t?klar?nda ??rencilerin g?zlerinde g?rdü?ümüz ???lt?, heyecanla sorduklar? sorular ve cevaplar? can kula?? ile dinleyi?lerini g?rmek bu projeyi devam ettirmekteki en büyük motivasyonumuzdur.

2013 y?l?n?n Kas?m ay?nda 3 üniversitenin kat?l?m? ile hayata ge?en TradeMaster Kampüs, bugüne kadar 24 üniversiteden yakla??k 12.000 ??renciye ula?t?. Ge?ti?imiz Kas?m ay?nda düzenlenen 10. TradeMaster Yat?r?m Ligi'nde 30 üniversiteden 579 tak?m ile toplam 1.158 ??renci yar??t?. Bundan sonra projeye dahil olan üniversite say?s?n? art?rarak daha fazla say?da ??renciye ula?may? ve bu vesileyle Türkiye genelinde finansal okuryazarl?k seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. üniversitelerdeki ??retim g?revlileri ile d?nemsel olarak bir araya gelebilece?imiz organizasyonlar düzenlemeyi planl?yoruz. Bu organizasyonlar ile akademi ve i? dünyas? aras?nda düzenli bilgi al??veri?i sa?layarak sermaye piyasalar?n?n geli?imine destek olmaya devam edece?iz.

Projemiz ile ilgili detayl? bilgi almak ve projeye dahil olan üniversiteleri g?rmek i?in lütfen ??t?klay?n?z.??

亚洲精品国产免费无码