SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
XU100 105.994 110.418 -4,01
VIOP 126.304 131.639 -4,05
USD/TRY 6,2311 6,2004 0,50
BIST BANKA 139.921 149.400 -6,35
SON ?NCEK? KAPANI? DE????M (%)
DAX 11.890 12.367 -3,86
ALTIN 1.578,86 1.637,02 -3,55
BRENT 50,08 51,73 -3,19

 Geli?mi? Hisse Arama

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do?ru oldu?u garanti edilemez. Hesaplamalarda do?ru oldu?u dü?ünülen, genel kabul g?rmü? formüller tüm ?irketler i?in kullan?lm??t?r. ?irket ?zelinde tek seferlik gelir/gider kalemleri ihtiva eden, farkl? hesaplama yap?lmas? gereken ?irketlerde farkl?l?klar g?rülebilir. Hesaplamalar farkl? kaynaklar ile kar??la?t?r?ld???nda de?i?ik sonu?lar g?rülebilir. Veriler ?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. taraf?ndan güvenilir oldu?una inan?lan kaynaklardan al?nm??t?r. Hesaplamalarda kullan?lan verilerin ve hesaplanan de?i?kenlerin do?rulu?u garanti edilemez. Yap?lacak filtremeler sonucu ula??lacak sonu?lar herhangi bir yat?r?m arac?n?n al?m-sat?m ?nerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal?d?r. Bu sonu?lara dayanarak yat?r?m karar? verilmesi beklentilerinize uygun sonu?lar do?urmayabilir. Hesaplamalarda ve/veya modüller üzerinde ?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?, de?i?iklik ve güncelleme yapma hakk?n? bildirim yapmaks?z?n sakl? tutar. Filtrelemelerde kapan?? fiyat? 1000 TL’den büyük hisseler kapsam d??? b?rak?lmaktad?r. Hesaplamalarda veya teknoloji farkl?l?klar? nedeni ile ortaya ??kabilecek hatalardan ?? Yat?r?m Menkul De?erler A.?. sorumlu de?ildir.

亚洲精品国产免费无码